Sama grafika loga twojredaktor.pl
Co możemy dla Ciebie zrobić?

Praca licencjacka i magisterska z administracjitest

Pisanie prac administracja

Administracja to wciąż jeden z chętniej wybieranych przez przyszłych studentów kierunków studiów. Każdy kolejny rząd co prawda składa deklarację, że ograniczy ilość etatów na stanowiskach urzędniczych, jednak dane w sposób jednoznaczny wskazują, że sektor administracji publicznej nieustannie się rozrasta. Możliwość znalezienia stabilnego zatrudnienia po zakończeniu studiów magisterskich, to bez wątpienia główny powód, dla którego tak wiele osób decyduje się na studiowanie nauk administracyjnych.

Studia na kierunku administracja

Studiowanie administracji wbrew pozorom wcale nie jest takie łatwe. W planie zajęć na tym kierunku znajdują się między innymi takie przedmioty, jak: podatki i prawo podatkowe, etyka, organizacja i kierownictwo, doktryny polityczne i prawne, statystyka z demografią. Trzeba poświęcić sporo czasu na opanowanie tak szerokiego spektrum zagadnień. Finalnym testem jest praca licencjacka, a na późniejszym etapie praca magisterska. Tworząc tego rodzaju opracowania naukowe, student musi zaprezentować wszystkie nabyte w toku nauki wiadomości oraz umiejętności. Dowieść, że jest gotowy do wykonywania pracy zawodowej zgodnej z kierunkiem kształcenia.

Administracja: praca licencjacka

Studia wymagają ogromnego zaangażowania. Codzienne dojazdy na uczelnie, godziny ćwiczeń oraz wykładów i nauka w domu. Wiele osób łączy także status studenta z pracą zawodową. Niestety – doby nie da się rozciągnąć i wielu uczniom brakuje czasu na inne obowiązki. Gdy przychodzi moment stworzenia pracy licencjackiej, studenci często wpadają w panikę. Nic w tym dziwnego – pisanie prac na przykład na studiach takich jak administracja lub zarządzanie wymaga ogromnego zaangażowania i pochłania mnóstwo czasu, którego studenci nie mają. Warto jednak przysiąść i samodzielnie przygotować jak najlepszą pracę licencjacką, jej obrona powinna być już tylko formalnością. Dzięki temu skończysz studia w terminie i będziesz mógł kontynuować naukę na studiach magisterskich. Praca licencjacka z administracji wymaga wielu godzin pisania oraz kompletowania danych.

Administracja: praca magisterska

Już niedługo ukończysz naukę na studiach magisterskich? Przygotowujesz się do trudnej i wyczerpującej sesji końcowej jednak przed Tobą wciąż wyzwanie, jakim jest praca magisterska z administracji? Dzięki wiedzy oraz zgrabnemu stylowi pisania, Twoja praca magisterska będzie najwyższej jakości! Ukończ studia z dobrą oceną i rozpocznij pełne sukcesów i wyzwań życie zawodowe! Najwyższej jakości praca magisterska związana z trudnym kierunkiem jakim jest administracja to dla ciebie przepustka to uzyskania wyższego wykształcenia.

Przykładowe tematy - prace licencjacki i magisterskie

Temat: Etyczne aspekty zarządzania w administracji publicznej
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pierwsza część pracy może w szczegółowy sposób opisywać kluczowe zagadnienia związane z administracją publiczną. Zawierać definicję, cechy, postacie, funkcje oraz podział administracji publicznej w kraju. Kolejna cześć opracowania może koncentrować się na pracownikach organów administracji publicznej, to jest posiadanych przez nich kompetencjach oraz procedurach związanych z ich zatrudnianiem. Ostatnia, finalna część pracy może dotyczyć wpływu etyki na zarządzanie w administracji publicznej.

Temat: Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu administracyjnym
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, rozdział IV, rozdział V, zakończenie, bibliografia. Pierwsza część pracy może prezentować pojęcie zasady czynnego udziału stron w postępowaniu, czyli treść owej zasady, jej cel oraz funkcje. Następny rozdział może zawierać definicję strony, pełnomocnika oraz przedstawiciela strony w postępowaniu administracyjnym. Warto tutaj opisać zagadnienie podmiotu na prawach strony, którym mogą być organy społeczne, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich. Kolejny etap pracy może dotyczyć obowiązków informacyjnych, które posiada taki organ względem stron. W dalszej części warto przedstawić kwestię udziału stron w postępowaniu wyjaśniającym. Pracę może wieńczyć rozdział opisujący aspekt wpływu stron na ostateczny kształt rozstrzygnięcia.

Temat: Podstawy prawne ochrony danych osobowych w Polsce
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pierwszą część pracy mogą stanowić informacje przybliżające zagadnienie ochrony danych osobowych w kraju – definicja oraz znaczenie wspomnianej ochrony, dokumenty stanowiące podstawę prawną oraz kwestia organizacji ochrony danych osobowych w administracji. Następny rozdział może opisywać zagadnienia związane z zasadami przetwarzania danych osobowych, czyli dopuszczalność owego przetwarzania, udostępnianie i zabezpieczanie danych oraz obowiązki osoby nimi administrującej. Ostatnia część pracy może prezentować prawa osób w zakresie ochrony danych osobowych – do informacji, do zaprzestania przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Temat: Nadzór oraz kontrola nad samorządem terytorialnym
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pierwszy rozdział pracy może przedstawiać najważniejsze zagadnienia związane z nadzorem oraz kontrolą w administracji publicznej. Zawierać definicję nadzoru, przedmiot oraz kryteria nadzoru. Opisywać jego cele, funkcje i zakres oraz pojęcie i istotę sprawowania kontroli. Kolejna jej część może dotyczyć organów nadzoru oraz nadanych im kompetencji, czyli wojewody, Prezesa Rady Ministrów, Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ostatnia część opracowania może prezentować kluczowe zagadnienia związane z sądową ochroną samodzielności samorządu terytorialnego.

Temat: Kompetencje Ustawodawcze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, rozdział IV, zakończenie, bibliografia. Wprowadzenie do pracy może stanowić ogólną charakterystykę pozycji ustrojowej Prezydenta RP. Prezentować Prezydenta Rzeczypospolitej jako głowę państwa, organ władzy wykonawczej oraz jego arbitraż polityczny. Drugi rozdział może przybliżać zagadnienia mające związek z inicjatywą ustawodawczą Prezydenta RP. Opisywać studium przygotowawcze i podstawy prawne wniesienia projektu inicjatywy ustawodawczej. Prawo do zgłaszania poprawek oraz możliwość wycofania przedłożonego projektu. Kolejna część opracowania może prezentować kwestie dotyczące podpisania ustawy oraz weto ustawodawcze. Ostatni rozdział opracowania może uwzględniać kontrolę konstytucyjności ustawy – uprzednią oraz następczą.

Temat: Rola służb specjalnych w bezpieczeństwie narodowym RP
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pierwsza cześć pracy może opisywać historię służb specjalnych w Polsce. Nakreślać sposób, w jaki współcześnie postrzega się kwestie bezpieczeństwa kraju. Przedstawiać także podział oraz ogólną charakterystykę służb specjalnych. Kolejny rozdział może dotyczyć Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezentować regulacje antykorupcyjne w prawie polskim, misję oraz podstawową działalność CBA. Ostatnią część opracowania warto poświęcić Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przybliżyć istniejące regulacje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego w polskim prawie, misję oraz funkcjonowanie ABW.

Temat: Zarządzanie kryzysowe – rola i zadania organów administracji publicznej
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Wprowadzenie do pracy może stanowić rozdział opisujący istotę zarządzania kryzowego. Może on zawierać pojęcie kryzysu, sytuacji kryzysowej oraz zarządzania kryzysowego. Prezentować podstawę prawną, zasady, system, jak również strukturę takiego zarządzania. Kolejny rozdział może dotyczyć zarządzania kryzysowego w samorządach w ujęciu typowo praktycznym. Jak przedstawia się ta kwestia na szczeblu wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym. Trzecia część opracowania może obrazować proces zarządzania kryzysowego na przykładzie wybranego powiatu.

Temat: Rola Najwyższej Izby Kontroli w systemie administracji publicznej
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pierwszy rozdział może opisywać kluczowe zagadnienia związane z administracją publiczną. W kolejnej części pracy warto skupić się na aspektach kontroli administracji publicznej – pojęciu oraz rodzajach nadzoru. Można przybliżyć tematykę kontroli wewnętrznej oraz zewnętrznej prowadzonej w jednostkach administracji publicznej. Ostatnia część opracowania może skupić się na naczelnym organie kontroli państwowej, czyli Najwyższej Izbie Kontroli. Jej organizacji i strukturze, zadaniach oraz zakresie działania. Przedstawić uprawnienia posiadane przez kontrolerów NIK, jak również rodzaje i formy prowadzonych przez nich kontroli.

Temat: Referendum lokalne w Polsce
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, rozdział IV, zakończenie, bibliografia. Pierwsza część pracy może opisywać referendum jako formę sprawowania władzy bezpośredniej. Warto zamieścić tutaj definicję, genezę oraz opisać jak przedstawia się ono w zapisach prawa polskiego. Kolejny rozdział może dotyczyć roli, jaką spełnia referendum lokalne. Przybliżyć zagadnienia referendum podmiotowego oraz przedmiotowego. Zaprezentować także różne warianty referendum. Następna cześć pracy może skupiać się na procedurach związanych z inicjowaniem referendum lokalnego. Całą pracę może zamykać rozdział dotyczący organów przeprowadzających wspomniane referendum oraz prawnych i finansowych skutków tej inicjatywy.

Temat: Sołtys jako organ administracji publicznej
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, rozdział IV, zakończenie, bibliografia. Pierwsza część pracy może stanowić szczegółowe wyjaśnienie pochodzenia urzędu sołtysa. Kolejny rozdział może nakreślić położenie sołectwa w systemie administracji publicznej. Zawierać definicję oraz podziały administracji publicznej w kraju. Następny rozdział opracowania powinien koncentrować się na wyborze i odwołaniu sołtysa. Jego kompetencjach oraz zadaniach, które przed nim stoją. Opisywać zagadnienia związane z uczestnictwem sołtysa w pracach rady gminy. Przedstawiać także jego rolę jako funkcjonariusza publicznego oraz reprezentanta sołectwa. Opracowanie może zamykać część prezentująca sposoby kontroli oraz nadzoru nad sołtysem.

Jak to działa?

01

Złóż zamówienie

Uzupełnij formularz kontaktowy. Przygotowane przez
nas oferty nie zobowiązują Cię do wpłaty.

02

Poczekaj na oferty redaktorów

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Redaktorzy sami zgłoszą się do Ciebie

03

Omów szczegóły zlecenie

Skonsultuj swoje zamówienie z wybranymi redaktorami.
Ustal cenę, termin oraz aspekty merytoryczne opracowania.

04

Wybierz redaktora

Po podjęciu decyzji który redaktor spełnia wszelkie
Twoje wymagania, po prostu przydziel mu zlecenie.

05

Ratalna płatność Online

Opłać pierwszą część zlecenia w wygodny i bezpieczny sposób dzięki płatnościom online.

06

Poczekaj na realizację

Redaktor będzie kontaktował się z Tobą w każdej istotnej dla realizacji sprawie. Dzięki naszej
platformie możecie być w stałym kontakcie praktycznie całą dobę.

07

Odbierz gotowe opracowanie

Zapoznaj się z przesłanym zleceniem, możesz zgłosić ew. poprawki lub od razu przejść do realizacji kolejnej
części zlecenia. Sam ustalasz terminy i decydujesz jak ma przebiegać realizacja.