Sama grafika loga twojredaktor.pl
Co możemy dla Ciebie zrobić?

Prace dyplomowe z finansów

pisanie pracy magisterskiej z finansów

Mówi się, że każdy z nas zarządza finansami oraz w mniejszym, bądź nieco większym zakresie prowadzi rachunkowość. Jednak nie każdy z nas posiada analityczny umysł oraz zdolności do logicznego myślenia, które stanowią predyspozycję do tego, aby rozpocząć studia na kierunku związanym z finansami. Bez względu na to czy wybraną specjalność będzie stanowiła bankowość, doradztwo podatkowe lub ubezpieczenia, dobra znajomość matematyki oraz skrupulatność są bardzo wskazane.

Studia na kierunku związanym z finansami

Kierunki finansowe cieszą się sporym zainteresowaniem z uwagi na możliwość wykonywania pracy na stanowisku głównego księgowego, doradcy finansowego lub podatkowego. Są one uznawane za zawody przyszłościowe oraz dobrze płatne. Znajomość finansów bardzo przydaje się również podczas pracy na własny rachunek. Ale zanim do tego dojdzie trzeba pochłonąć sporą ilość wiedzy. Napisać pracę licencjacką, a następnie magisterską, które będą stanowiły próbkę wszystkich pozyskanych w toku nauki praktycznych umiejętności. To jeden z ważniejszych egzaminów w życiu, do których warto szczególnie się przyłożyć. Obecnie nie jest to tak łatwe jak dawniej, gdyż wiele osób studiując, wykonuje równocześnie pracę zarobkową.

Finanse: praca licencjacka

Życie studenta nie jest proste – trudne i wyczerpujące studia często godzi z życiem zawodowym i innymi obowiązkami. Niestety doba ma tylko 24 godziny i ciężko jest znaleźć czas na dodatkowe zajęcia. Gdy przychodzi czas pisania pracy licencjackiej wielu studentów wpada w panikę. Na szczęście jest wyjście z tej niełatwej sytuacji. Praca licencjacka z finansów otworzy przed Tobą możliwość kontynuowania studiów magisterskich. Zadbaj o swoją przyszłość i skup się na karierze zawodowej. Praca licencjacka to twoja przepustka, która pozwoli Ci na zdobywanie wiedzy na studiach drugiego stopnia!

Prace licencjackie finanse

Finanse: praca magisterska

Koniec studiów to niezwykle ważny etap w życiu każdego studenta. Tytuł magistra oraz dyplom to przepustka do kariery i lepszego, pełnego wyzwań życia zawodowego. Jednak prace magisterskie na kierunku finanse i rachunkowość wymagają ogromnego zaangażowania. Są czasochłonne i nie każdy student może sobie pozwolić na poświęcenie im czasu, który jest niezbędny do stworzenia pracy magisterskiej wysokiej jakości. Zadbaj o swoją przyszłość – pomyśl o karierze, o której marzysz. Obroń się w terminie i ukończ studia, by móc rozpocząć pracę, na której Ci zależy.

Prace magisterskie finanse

Przykładowe tematy - prace licencjacki i magisterskie

Temat: Źródła finansowania małych oraz średnich przedsiębiorstw w Polsce
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pierwszy rozdział może poruszać podstawowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem małych i średnich przedsiębiorstw w kraju. Warto zawrzeć w nim ogólną klasyfikację przedsiębiorstw, definicję oraz podział MSP, jak również ich znaczenie dla krajowego rozwoju gospodarczego. Kolejna część pracy może dotyczyć finansowania MSP kapitałami własnymi. Opisywać takie zagadnienia jak: finansowanie własne, anioły biznesu, venture capital, odpisy amortyzacyjne oraz dopłaty wspólników. Ostatni rozdział powinien skupiać się na finansowaniu MSP obcym kapitałem – kredytach kupieckich, factoringu, leasingu, franczyzie, dotacjach oraz subwencjach.

Temat: Zarządzanie ryzykiem walutowym
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pracę może rozpoczynać przedstawienie specyfiki ryzyka walutowego - definicja, charakterystyka i klasyfikacja. Jego znaczenie oraz strategie zarządzania ryzykiem walutowym. Kolejny rozdział może skupiać się na metodach zewnętrznych i wewnętrznych zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. Ostatnia część opracowania może prezentować zagadnienia związane z zabezpieczaniem się przed ryzykiem walutowym w różnej wielkości przedsiębiorstwach. Tłumaczyć jaka jest korelacja między ryzykiem walutowym, a wielkością przedsiębiorstwa. Przybliżać w jaki sposób zarządza się ryzykiem walutowym w dużym zakładzie.

Temat: Jak funkcjonuje rynek walutowy Forex
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pierwszy rozdział może tłumaczyć zagadnienia związane z istotą rynku walutowego. Zawierać definicje oraz rodzaje kursu walutowego. Opisywać międzynarodowe systemy walutowe. Warto tutaj zaprezentować jak wygląda polityka kursowa oraz wymienić czynniki mające wpływ na kurs walutowy. Kolejna część może dotyczyć mechanizmów oraz podstawowych metod przewidywania wspomnianego kursu. Ostatni rozdział opracowania może koncentrować się na inwestowaniu na rynku Forex. Przybliżać takie kwestie jak: platforma brokerska, rodzaj zleceń, posiadane przez nie zalety i wady oraz przykładowe transakcje na rynku walutowym.

Temat: Najważniejsze dla Polski międzynarodowe instytucje finansowe
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, rozdział IV, zakończenie, bibliografia. Pierwsza część pracy może przybliżać zagadnienia związane z międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Przedstawiać wspomniane instytucje jako podmioty stosunków międzynarodowych. Pokazywać ich ewolucję w kontekście kryzysów finansowych. Kolejny rozdział można poświęcić Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu – zaprezentować genezę jego powstania, cele, funkcje, zasoby finansowe i strukturę organizacyjną. Następna część może skupiać się na Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju. Opisywać jego strukturę organizacyjną i posiadane przez niego cele. Pracę może zamykać rozdział dotyczący współpracy Polski z takimi organizacjami finansowymi, jak EBOR oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

Temat: Weksel jako papier wartościowy na rynku finansowym w Polsce
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pracę może rozpoczynać rozdział dotyczący podstawowych zagadnień związanych z papierami wartościowymi. Zawierać definicję papierów wartościowych oraz opisywać ich rodzaje. Kolejna część może przybliżyć kwestie związane z samym wekslem. Czym on jest, jakie są rodzaje weksli oraz ich składniki formalne. Takie kwestie jak: protest, przenoszenie i realizacja praw z weksla. Ostatni rozdział opracowania może rozszerzać problematykę weksli o takie zagadnienia jak: poręczenie wekslowe (aval), zwrotne poszukiwania (regres), przedawnienie, roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Na czym polega odpowiedzialność wekslowa, jak wygląda sądowe dochodzenie roszczeń wekslowych.

Temat: Ewidencja środków pieniężnych
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, rozdział IV, zakończenie, bibliografia. Pierwszy rozdział może opisywać podstawy prawne, formy rozliczeń pieniężnych, jak również zasady obowiązujące przy wycenie środków pieniężnych. Kolejna część pracy może skupiać się na środkach pieniężnych w kasie, tj. zasadach gospodarki kasowej, dokumentacji operacji kasowych oraz ewidencji wspomnianych środków w kasie. Następna część opracowania może prezentować zagadnienie środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Zawierać charakterystykę obrotu bezgotówkowego, opisywać również ewidencję środków pieniężnych na różnych rachunkach bankowych. Pracę kończyć może rozdział objaśniający takie kwestie jak: środki pieniężne w drodze, czeki oraz weksle.

Temat: Zarządzanie płynnością finansową krajowych przedsiębiorstw
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, rozdział IV, zakończenie, bibliografia. Pierwszy rozdział pracy może koncentrować się na istocie płynności finansowej. Opisywać zagadnienia związane z oceną płynności na podstawie głównych sprawozdań finansowych, czyli bilansu, rachunku zysków i strat. Kolejna część może dotyczyć pomiaru płynności finansowej – metod dynamicznych i statycznych. Następna część pracy może zawierać kwestie związane z kształtowaniem struktury kapitałów, czyli źródła ich pozyskiwania i ich wpływ na rentowność przedsiębiorstwa. Końcowy rozdział opracowania może być związany z zarządzaniem majątkiem obrotowym, czyli kapitałem obrotowym i jego poziomem, polityką zarządzania tymże kapitałem, kształtowaniem wielkości oraz struktury aktywów obrotowych.

Temat: Fundusze inwestycyjne w kraju
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pierwszy rozdział może opisywać istotę funduszy inwestycyjnych. Zawierać ich klasyfikację, tłumaczyć znaczenie oraz przedstawiać regulacje prawne dotyczące funduszy. Następny rozdział opracowania może dotyczyć funduszy inwestycyjnych w kraju. Nakreślać ich historię, przybliżać jak wygląda współczesny rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce oraz oferta wszystkich dostępnych na rynku funduszy. Ostatnia część może przedstawiać kwestie związane z funduszami inwestycyjnymi w czasie kryzysu. Na czym polega istota współczesnego kryzysu na rynku polskim i zagranicznym. Jakie są możliwości w zakresie lokowania funduszy inwestycyjnych w dobie kryzysu finansowego.

Temat: Podatki jako element wpływający na wynik finansowy przedsiębiorstw
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pracę może rozpoczynać rozdział dotyczący roli analizy wyniku finansowego przedsiębiorstw, jako jednego ze sposobów na dokonanie oceny ich działalności. Zawierać definicję przedsiębiorstwa, opis jego cech i rodzajów. Przedstawiać metody przeprowadzania oceny przedsiębiorstwa, pojęcie wyniku finansowego. Kolejna część pracy może skupiać się na zagadnieniach związanych z obciążeniami podatkowymi zakładów – pojęciu podatków, rodzajach zobowiązań podatkowych firm, sposobie w jaki kształtują one osiągany przez firmę wynik finansowy. Ostatni rozdział może stanowić analizą obciążeń podatkowych na przykładzie wybranego zakładu i sposobu w jaki determinują one wypracowany przez tę firmę wynik finansowy.

Temat: Ewidencja instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych
Opis: spis treści, wstęp, rozdział I, rozdział II, rozdział III, zakończenie, bibliografia. Pierwsza cześć pracy może zawierać charakterystykę instrumentów pochodnych. Obejmować definicję instrumentów, ich istotę oraz rodzaje. Podawać również podstawę prawną instrumentów pochodnych. Kolejny rozdział opracowania może dotyczyć transakcji finansowych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. W szczegółowy sposób przedstawiać transakcje zabezpieczające oraz spekulacyjne. Prezentować także zagadnienie ewidencji instrumentów pochodnych. Ostatni rozdział może uwzględniać przykłady ewidencji omawianych instrumentów. Sposoby dokonywania ewidencji kontraktu futures w księgach kupującego oraz sprzedającego. Wycenę i sposób księgowania zobowiązań finansowych oraz instrumentów kapitałowych.

Jak to działa?

01

Złóż zamówienie

Uzupełnij formularz kontaktowy. Przygotowane przez
nas oferty nie zobowiązują Cię do wpłaty.

02

Poczekaj na oferty redaktorów

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Redaktorzy sami zgłoszą się do Ciebie

03

Omów szczegóły zlecenie

Skonsultuj swoje zamówienie z wybranymi redaktorami.
Ustal cenę, termin oraz aspekty merytoryczne opracowania.

04

Wybierz redaktora

Po podjęciu decyzji który redaktor spełnia wszelkie
Twoje wymagania, po prostu przydziel mu zlecenie.

05

Ratalna płatność Online

Opłać pierwszą część zlecenia w wygodny i bezpieczny sposób dzięki płatnościom online.

06

Poczekaj na realizację

Redaktor będzie kontaktował się z Tobą w każdej istotnej dla realizacji sprawie. Dzięki naszej
platformie możecie być w stałym kontakcie praktycznie całą dobę.

07

Odbierz gotowe opracowanie

Zapoznaj się z przesłanym zleceniem, możesz zgłosić ew. poprawki lub od razu przejść do realizacji kolejnej
części zlecenia. Sam ustalasz terminy i decydujesz jak ma przebiegać realizacja.