Sama grafika loga twojredaktor.pl
Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pisanie prac magisterskich prawo

Pisanie prac magisterskich prawo

Od wielu lat prawo znajduje się w ścisłej czołówce listy najchętniej wybieranych kierunków. Świadczy to o ogromnym prestiżu, jakim cieszą się studia prawnicze. Nauka na tym kierunku pozwala uzyskać uprawnienia, jakie są niezbędne do wykonywania takich zawodów, jak: sędzia, adwokat, prokurator, komornik, notariusz czy doradca podatkowy.

Podczas rekrutacji na studia prawnicze brane są pod uwagę przede wszystkim wyniki z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz języka obcego. Niektóre szkoły wyższe dodatkowo uwzględniają wyniki z języka polskiego, geografii i matematyki.

Ukończenie studiów na kierunku prawo jest równoznaczne z obroną rozprawy naukowej, jaką jest praca magisterska. Po zakończeniu edukacji absolwent zyskuje uprawnienia do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych (aplikacji adwokackiej, radcowskiej, sądowej, komorniczej, prokuratorskiej, itp.). Najpierw jednak trzeba zdać egzamin wstępny na daną aplikację, a następnie odbyć praktykę, która zazwyczaj trwa trzy lata.

Jak powinna wyglądać praca magisterska z dziedziny prawo?

Prace magisterskie na kierunku prawo stanowią rozprawy naukowe w formie pisemnej, które dotyczą wybranego zagadnienia bądź zagadnień prawniczych, wchodzących w zakres studiów magisterskich. Tego typu opracowanie może mieć charakter pracy teoretycznej bądź empirycznej. Może dotyczyć zarówno problematyki związanej z postępowaniem cywilnym czy administracyjnym, jak również wybranych aspektów prawa karnego, takich jak na przykład opis procedury karnej, prawa i obowiązki oskarżonych, sposoby rozpoczęcia postępowania karnego, zawieszenie wykonania kary, przestępstwa często spotykane w praktyce, itp.

Struktura i zawartość pracy magisterskiej powinna prezentować się w następujący sposób:

 • strona tytułowa,
 • spis treści,
 • wstęp, w którym znajdą się informacje o celu i zakresie pracy,
 • rozdziały teoretyczne, definiujące rozważane zagadnienie oraz wskazujące aktualny stan wiedzy,
 • rozdziały opisujące sposób rozwiązania postawionego problemu,
 • rozdziały szczegółowo analizujące daną problematykę oraz odnoszące się do dowolnie wybranych przykładów,
 • zakończenie (podsumowanie),
 • bibliografia.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest na początkowym etapie pisania pracy magisterskiej z prawa przygotować sobie chociażby krótki spis pracy wraz z rodzajami stawianych tez. Pod poszczególnymi rozdziałami i podrozdziałami można pokrótce rozplanować treść. W ten sposób okaże się, czy praca obejmie wszelkie niezbędne elementy tematu, a samo przygotowanie rozprawy będzie znacznie prostsze i mniej czasochłonne.

Pisanie prac magisterskich z dziedziny prawo – pomoc specjalistów

W ramach pisania prac magisterskich z prawa oferujemy:

 • pomoc przy doborze odpowiedniego tematu, związanego nie tylko ze studiowaną specjalnością, ale także z indywidualnymi zainteresowaniami studenta,
 • pomoc w zaplanowaniu struktury pracy, a więc podziału na wstęp, zakończenie, rozdziały i podrozdziały,
 • pomoc w znalezieniu fachowej literatury przedmiotu i w wyborze materiałów źródłowych,
 • pomoc w przygotowaniu bibliografii, w skład której mogą wchodzić nie tylko tradycyjne pozycje książkowe, ale także najnowsze artykuły pochodzące np. z czasopism elektronicznych,
 • pomoc przy korekcie merytorycznej i językowej,
 • pomoc w zweryfikowaniu rozprawy w kwestii formalnej.

Przykładowe tematy prac magisterskich z prawa:

Temat: Instytucja świadka koronnego na tle polskiego prawa krajowego.
Praca magisterska poruszająca najważniejsze kwestie związane z instytucją świadka koronnego na tle polskiego prawa krajowego. Opracowanie może składać się z trzech-czterech rozdziałów zatytułowanych: pojęcie i podział dowodów w świetle prawa karnego procesowego (klasyfikacja dowodów w procesie karnym, dowód z zeznań świadka, etapy przesłuchiwania świadka), geneza i rozwój instytucji świadka koronnego (świadek koronny – rys historyczny) oraz problematyka funkcjonowania instytucji świadka koronnego w polskim systemie prawnym.

Temat: Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego.
Praca magisterska dotycząca odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Opracowanie może składać się z trzech-czterech rozdziałów, w których zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia, jak: rzeczoznawstwo majątkowe – najważniejsze akty prawne, uprawnienia przysługujące rzeczoznawcy majątkowemu, obowiązki rzeczoznawcy majątkowego, etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego, rzeczoznawca majątkowy i jego rola w sądzie, odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego, postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.

Temat: Kształtowanie się postaw wobec prawa.
Praca przedstawiająca najważniejsze aspekty związane z kształtowaniem się postaw wobec prawa. Opracowanie może składać się z pięciu rozdziałów zatytułowanych: postawy wobec prawa – wstęp i cel pracy (definicje pojęć: norma postępowania, prawo, postawa), zróżnicowanie postaw społecznych wobec prawa (czynniki kształtujące postawy wobec prawa, klasyfikacja postaw wobec prawa), informacja o prawie a kształtowanie się postaw, zróżnicowanie społeczne a postawy wobec prawa oraz funkcja kultury prawnej w procesie kształtowania postaw wobec prawa.

Temat: Przestępczość zorganizowana w Japonii.
Praca magisterska dotycząca zjawiska przestępczości zorganizowanej na terenie Japonii. W opracowaniu mogą zostać poruszone m.in. takie zagadnienia, jak: czynniki kształtujące poziom przestępczości w Japonii (położenie geograficzne, sytuacja gospodarcza, struktura społeczeństwa, itp.), trendy w rozwoju przestępczości w Japonii, klasyfikacja przestępczych grup zorganizowanych (modele i formy), struktura i charakterystyka japońskiej mafii, działania prewencyjne prowadzone w celu zapobiegania przestępczości.

Temat: Środki redukcji ryzyka przestępczości zorganizowanej, jako zagrożenia antropogenicznego.
Praca dotycząca środków redukcji ryzyka przestępczości zorganizowanej, jako zagrożenia antropogenicznego. Przykładowe kwestie, które mogą zostać ujęte w opracowaniu to: pojęcie i definicja przestępczości zorganizowanej, formy przestępczości zorganizowanej, przestępczość zorganizowana jako zagrożenie antropogeniczne, identyfikacja środków redukcji ryzyka przestępczości zorganizowanej, przestępczość zorganizowana na terenie Polski, zorganizowane grupy przestępcze działające w Polsce według narodowości.

Temat: Zasada rzetelności w prawie polskim i europejskim.
Praca magisterska przedstawiająca najważniejsze kwestie związane z zasadą rzetelności zarówno w prawie polskim, jak i europejskim. Opracowanie może składać się z trzech-czterech rozdziałów zatytułowanych: pojęcie rzetelnego procesu, niektóre elementy rzetelnego procesu sensu stricte (Prawo do właściwego, niezależnego, niezawisłego i bezstronnego sądu, ustanowionego ustawą, rozpatrzenie sprawy w rozsądnym terminie), pozostałe wybrane elementy rzetelnego procesu (zasada równości broni, prawo do pomocy tłumacza).

Temat: Przestępstwo stalkingu w polskim systemie prawnym.
Praca ukazująca przestępstwo stalkingu w polskim systemie prawnym. Przykładowe kwestie, które mogą zostać zaprezentowane w opracowaniu to: definicja oraz charakterystyka stalkingu, rodzaje stalkingu, typy stalkerów, formy uporczywego nękania, charakterystyka zjawiska stalkingu na świecie oraz w Polsce, przestępstwo stalkingu w polskim kodeksie karnym, rozwiązania w systemach prawnych na świecie, profil stalkera oraz ofiary przestępstwa stalkingu, charakterystyka sprawcy przestępstw uporczywego nękania, sposoby walki ze stalkingiem.

Temat: Prawo do urlopu wypoczynkowego.
Praca magisterska prezentująca najważniejsze aspekty związane z prawem do urlopu wypoczynkowego. Przykładowe kwestie, które mogą zostać zaprezentowane w opracowaniu to: pojęcie urlopu wypoczynkowego, nabycie prawa do urlopu – na czym polega i w jaki sposób przebiega, wymiar urlopu, urlop proporcjonalny, zasady i tryby wykorzystywania urlopu wypoczynkowego (udzielanie urlopu, zmiany terminu urlopu, urlop w trakcie wypowiedzenia, urlop na żądanie, odwołanie z urlopu), wynagrodzenie za czas urlopu.

Temat: System ochrony praw człowieka w Kanadzie.
Praca dotycząca systemu ochrony praw człowieka w Kanadzie. Opracowanie może składać się z czterech rozdziałów, w których zostaną poruszone takie zagadnienia, jak: geneza praw człowieka, definicja i istota praw człowieka, generacje praw człowieka, źródła Organizacji Narodów Zjednoczonych, źródła Organizacji Państw Amerykańskich, źródła w prawie kanadyjskim, geneza i istota konstytucjonalizmu kanadyjskiego, sądowe środki ochrony praw człowieka w Kanadzie, pozasądowe środki ochrony praw człowieka w Kanadzie.

Temat: Narkomania w świetle prawa polskiego.
Praca magisterska przedstawiająca najważniejsze aspekty narkomanii w świetle prawa polskiego. Opracowanie może składać się z trzech-czterech rozdziałów, w których zostaną zaprezentowane następujące kwestie: pojęcie narkomani w naukach medycznych, narkomania – rys historyczny, geneza prawnych regulacji narkomanii, narkomania w Polsce jako zjawisko socjologiczne, najważniejsze koncepcje przeciwdziała narkomanii, Polski model regulacji przeciw narkomanii, polityka Unii Europejskiej w sprawie narkomanii.

Jak to działa?

01

Złóż zamówienie

Uzupełnij formularz kontaktowy. Przygotowane przez
nas oferty nie zobowiązują Cię do wpłaty.

02

Poczekaj na oferty redaktorów

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Redaktorzy sami zgłoszą się do Ciebie

03

Omów szczegóły zlecenie

Skonsultuj swoje zamówienie z wybranymi redaktorami.
Ustal cenę, termin oraz aspekty merytoryczne opracowania.

04

Wybierz redaktora

Po podjęciu decyzji który redaktor spełnia wszelkie
Twoje wymagania, po prostu przydziel mu zlecenie.

05

Ratalna płatność Online

Opłać pierwszą część zlecenia w wygodny i bezpieczny sposób dzięki płatnościom online.

06

Poczekaj na realizację

Redaktor będzie kontaktował się z Tobą w każdej istotnej dla realizacji sprawie. Dzięki naszej
platformie możecie być w stałym kontakcie praktycznie całą dobę.

07

Odbierz gotowe opracowanie

Zapoznaj się z przesłanym zleceniem, możesz zgłosić ew. poprawki lub od razu przejść do realizacji kolejnej
części zlecenia. Sam ustalasz terminy i decydujesz jak ma przebiegać realizacja.