Sama grafika loga twojredaktor.pl
Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pisanie prac licencjackich z prawa

Praca licencjacka prawo

Prawo jest zaliczane do kierunków, które cieszą się niesłabnącą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Studia prawnicze przygotowują do podjęcia pracy w organach sprawiedliwości (sądach), organach ścigania (policji, prokuraturze), instytucjach administracji rządowej i samorządowej, a także w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługą prawną podmiotów gospodarczych.

Program studiów na kierunku prawo zawiera nie tylko przedmioty kierunkowe (takie jak prawo cywilne, prawo karne, prawo finansowe, prawo administracyjne, postępowanie cywilne czy postępowanie karne), ale także przedmioty ogólnoteoretyczne, historyczno-prawne oraz blokowe, które są wybierane w ramach seminarium. To właśnie podczas seminarium student kierunku prawo dowiaduje się, jak dokładnie powinna wyglądać praca licencjacka i co powinna zawierać, by umożliwić uzyskanie wymarzonego stopnia licencjata.

Studia prawnicze obejmują zajęcia prowadzone głównie w formie wykładów, ćwiczeń oraz konserwatoriów.

Pisanie prac licencjackich z prawa

Praca licencjacka na kierunku prawo stanowi opracowanie w formie pisemnej, dotyczące określonego zagadnienia bądź zagadnień prawniczych, wchodzących w zakres studiów pierwszego stopnia (licencjackich). Tego typu rozprawa naukowa powinna mieć charakter teoretyczny lub empiryczny. Praca licencjacka jest przygotowywana pod kierunkiem uprawnionego nauczyciela akademickiego bądź odpowiednio wykwalifikowanego specjalisty z zakresu prawa pochodzącego spoza uczelni, co najmniej ze stopniem naukowym doktora.

Celem pracy dyplomowej i jednocześnie warunkiem jej przyjęcia jest przede wszystkim wykazanie przez studenta umiejętności wykorzystania różnych źródeł dla kompleksowego oraz wyczerpującego przedstawienia wybranego przez siebie zagadnienia lub zagadnień prawniczych (w tym posługiwanie się literaturą oraz źródłami).

Rozpoczęcie pisania pracy licencjackiej z prawa powinno być poprzedzone starannym przemyśleniem, o czym chcemy pisać oraz w jakim celu (czemu ma nasza praca dyplomowa służyć). Nie powinien być to cel popularyzatorski, ale umożliwiający wyciągnięcie pewnych wniosków (przykładowo czy dana instytucja pozwala na osiągnięcie jakichś celów i dlaczego, czy ma braki, czy istnieją sposoby na ich poprawę, itp.). Wymaga to ułożenie odpowiedniego planu pracy, a także dokładnego zastanowienia się nad jej strukturą, a więc podziałem na wstęp, rozdziały, podrozdziały i zakończenie. Każda praca licencjacka, czy to na kierunku prawo czy jakimkolwiek innym, powinna ponadto zawierać bibliografię.

Praca licencjacka z dziedziny prawo – pomoc w pisaniu

Naszym celem jest kompleksowe wspieranie studentów, od momentu postawienia tezy, poprzez wybór specjalistycznych pozycji książkowych, aż po spełnienie wymogów formalnych związanych z podziałem treści.

Dzięki starannemu wykształceniu i wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie pisania rozpraw dyplomowych, oferujemy Państwu profesjonalne wsparcie podczas takich etapów pisania prac licencjackich z prawa, jak:

  • określenie problemu badawczego,
  • przygotowanie konspektu i planu pracy,
  • wybór odpowiedniej literatury przedmiotu,
  • sprawdzenie poprawności opracowania pod kątem merytorycznym,
  • zweryfikowanie pracy pod kątem wymogów formalnych stawianych przez konkretną uczelnię.

Przykładowe tematy prac licencjackich z prawa:

Temat: Rękojmia i gwarancja w ujęciu znowelizowanego kodeksu cywilnego.
Praca licencjacka dotycząca rękojmi i gwarancji w ujęciu znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego. Opracowanie może składać się z dwóch-trzech rozdziałów, takich jak np. charakterystyka umowy sprzedaży (pojęcie i istota umowy sprzedaży, prawa i obowiązki stron przy sprzedaży), odpowiedzialność z tytułu rękojmi (pojęcie rękojmi, rodzaje wad rzeczy, uprawnienia związane z rękojmią) oraz gwarancje jakości (pojęcie i cel gwarancji jakości, oświadczenie gwarancyjne, termin gwarancji, ryczałt gwarancyjny).

Temat: Etapy i najważniejsze komponenty walki z terroryzmem.
Praca przedstawiająca etapy oraz najważniejsze komponenty walki z terroryzmem. Opracowanie może zawierać dwa-trzy rozdziały, w których zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia, jak: przepisy unijne o walce z terroryzmem, strategia Unii Europejskiej w dziedzinie walki z terroryzmem, rola koordynatora do spraw zwalczania terroryzmu, ochrona obywateli i infrastruktury, zmniejszanie podatności na atak terrorystyczny, współpraca z partnerami międzynarodowymi w kwestii bezpieczeństwa i przeciwdziałania terroryzmowi.

Temat: Nieuczciwa konkurencja w Internecie.
Praca licencjacka dotycząca nieuczciwej konkurencji w Internecie, w której mogą zostać poruszone następujące zagadnienia: definicja nieuczciwej konkurencji, czyny nieuczciwej konkurencji, przepisy prawne dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji w Polsce, symptomy nieuczciwej konkurencji w Internecie, przykłady nieuczciwej konkurencji w sieci (np. SPAM, piractwo domenowe, niewłaściwe wykorzystanie linków i hiperlinków), rejestracja domen internetowych zawierających cudze znaki towarowe, roszczenia z tytułu nieuczciwej konkurencji.

Temat: Cyberterroryzm państwowy i niepaństwowy.
Praca poruszająca najważniejsze kwestie związane z cyberterroryzmem państwowym oraz niepaństwowym. Opracowanie może składać się z dwóch-trzech rozdziałów, w których zostaną opisane takie zagadnienia, jak: definicja cyberterroryzmu, cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa państwa, cyberprzestrzeń RP (systemy, sieci i usługi teleinformatyczne o szczególnie ważnym znaczeniu dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa), jak wygląda cyberterroryzm, walka z cyberprzestępcami, NATO a zjawisko cyberterroryzmu.

Temat: Współczesne koncepcje państwa.
Praca dotycząca współczesnych koncepcji państwa. Opracowanie może składać się z dwóch-trzech rozdziałów, w których zostaną zaprezentowane m.in. takie zagadnienia, jak: państwo jako organizacja polityczna, państwo jako organizacja przymusowa, czym jest terytorium państwa, państwo w kontekście wielości cywilizacji, istota państwa i kwestia jego przetrwania, zagadnienie hegemonii, pojęcie suwerenności państwa (w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym), idea silnego państwa, a także zasada państwa narodowego.

Temat: Instytucja mediacji w sprawach karnych.
Praca licencjacka poruszająca najważniejsze kwestie związane z instytucją mediacji w sprawach karnych. W opracowaniu mogą zostać poruszone takie zagadnienia, jak: czym jest mediacja, korzyści jakie niesie ze sobą mediacja, w jakich sprawach można poddać się mediacji, mediacja jako alternatywna forma rozstrzygania sporów, zakres spraw, które mogą zostać poddane mediacji, kto może wnioskować o mediację, skutki zawarcia umowy mediacyjnej, warunki, jakie musi spełniać osoba fizyczna, aby zostać mediatorem.

Temat: Modele niedemokratycznych systemów władzy.
Praca licencjacka dotycząca modeli niedemokratycznych systemów władzy. W opracowaniu mogą zostać zaprezentowane m.in. takie kwestie, jak: legitymizmy władzy, systemy demokratyczne i niedemokratyczne, systemy totalitarne i autorytarne, cechy charakterystyczne systemów totalitarnych i autorytarnych, dojście do władzy Adolfa Hitlera i zlikwidowanie państwa prawnego w Niemczech, doktryna oraz praktyka ustrojowa frankizmu, kościół katolicki wobec systemów totalitarnych i autorytarnych w okresie międzywojennym.

Temat: Zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
Praca licencjacka dotycząca zatrudniania osób niepełnosprawnych. Opracowanie może składać się z trzech rozdziałów zatytułowanych: niepełnosprawność (definicja niepełnosprawności, rodzaje i przyczyny niepełnosprawności), rozwiązania organizacyjno-prawne dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych (zatrudnienie socjalne, wsparcie instytucjonalne) oraz osobiste uprawnienia pracowników niepełnosprawnych (aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych, problemy i wyzwania, uprawnienia przysługujące osobom niepełnosprawnym na rynku pracy).

Temat: Ochrona praw konsumenta w prawie polskim.
Praca prezentująca wybrane zagadnienia związane z ochroną praw konsumenta w prawie polskim. Opracowanie może zawierać z dwa-trzy rozdziały, w których mogą zostać poruszone m.in. takie kwestie, jak: definicja konsumenta w prawie polskim, instytucje i organizacje zajmujące się ochroną praw konsumenta, przesłanki ochrony praw konsumentów, charakterystyka wybranych regulacji prawnych wiążących się z ochroną interesów konsumenta, ochrona konsumenta przed nieuczciwą konkurencją, ochrona konsumenta przed towarami niebezpiecznymi.

Temat: Niepoczytalność w procesie karnym.
Praca licencjacka dotycząca niepoczytalności w procesie karnym. Opracowanie może składać się z trzech rozdziałów zatytułowanych: zagadnienia wstępne w świetle literatury przedmiotu (wina, niepoczytalność, metody określania niepoczytalności), źródła niepoczytalności (schorzenia psychiczne i upośledzenie umysłowe, niepoczytalność a nietrzeźwość), regulacje prawne w sprawach dotyczących osób niepoczytalnych (środki zabezpieczające unormowane w Kodeksie karnym, umieszczenie niepoczytalnego sprawcy w zakładzie zamkniętym).

Jak to działa?

01

Złóż zamówienie

Uzupełnij formularz kontaktowy. Przygotowane przez
nas oferty nie zobowiązują Cię do wpłaty.

02

Poczekaj na oferty redaktorów

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Redaktorzy sami zgłoszą się do Ciebie

03

Omów szczegóły zlecenie

Skonsultuj swoje zamówienie z wybranymi redaktorami.
Ustal cenę, termin oraz aspekty merytoryczne opracowania.

04

Wybierz redaktora

Po podjęciu decyzji który redaktor spełnia wszelkie
Twoje wymagania, po prostu przydziel mu zlecenie.

05

Ratalna płatność Online

Opłać pierwszą część zlecenia w wygodny i bezpieczny sposób dzięki płatnościom online.

06

Poczekaj na realizację

Redaktor będzie kontaktował się z Tobą w każdej istotnej dla realizacji sprawie. Dzięki naszej
platformie możecie być w stałym kontakcie praktycznie całą dobę.

07

Odbierz gotowe opracowanie

Zapoznaj się z przesłanym zleceniem, możesz zgłosić ew. poprawki lub od razu przejść do realizacji kolejnej
części zlecenia. Sam ustalasz terminy i decydujesz jak ma przebiegać realizacja.