Sama grafika loga twojredaktor.pl
Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pisanie prac licencjackich z zarządzania

Pisanie pracy licencjackiej z zarządzania

Zarządzanie stanowi kierunek studiów, którego głównym celem jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, dotyczących istoty, prawidłowości oraz problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw, instytucji publicznych praz struktur bezpieczeństwa państwa). Absolwent po ukończeniu studiów licencjackich posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi oraz informacyjnymi. Jest bardzo dobrze przygotowany do wykonywania podstawowych funkcji zarządzania procesami w jednostkach o charakterze administracyjnym, gospodarczym lub bezpieczeństwa publicznego.

W programie studiów licencjackich na kierunku zarządzanie znajdują się m.in. takie przedmioty, jak: informatyka i systemy informacyjne zarządzania, matematyka dla ekonomistów, mikro i makroekonomia, podstawy zarządzania, zarządzanie wiedzą, rachunkowość, trening interpersonalny, nauki o organizacji oraz zarządzanie jakością.

Po obronie pracy licencjackiej z zarządzania student może podjąć dalszą naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich) bądź poszukiwać zatrudnienia w: firmach konsultingowych, agencjach reklamowych i marketingowych oraz przedsiębiorstwach w działach zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, marketingu, sprzedaży, itp.

Jak wybrać odpowiedni temat pracy dyplomowej?

Wielu studentów przed przystąpieniem do pisania pracy licencjackiej z zarządzania bardzo często zastanawia się, jak wybrać tematykę tego typu opracowania. Jak się okazuje, wybór odpowiedniego tematu stanowi jeden z ważniejszych i kluczowych kroków, jakie należy podjąć w trakcie tworzenia pracy dyplomowej. Temat nie tylko determinuje nasze pisarskie poczynania, ale także w dużej mierze wpływa na późniejszy sukces lub porażkę. Dlatego warto solidnie podjeść do tego zagadnienia i zdecydować się na wybór takiego tematu, który nie tylko nas zaciekawi, ale także będzie chociaż częściowo zgodny z naszymi zainteresowaniami.

Temat pracy licencjackiej z zarządzania powinien jasno i precyzyjnie określać podjętą przez autora problematykę. Powinien być konkretny i w miarę możliwości zwięzły. Ważne jest także, aby tematyka tworzonej rozprawy naukowej była zgodna z kierunkiem studiów dyplomanta i z wybraną przez niego specjalnością.

Dobry temat pracy dyplomowej powinien spełniać następujące warunki:

  • wskazywać problem, którego rozwiązaniu ma służyć praca licencjacka,
  • mieć naukowy charakter (oznacza to przede wszystkim, że do wybranej problematyki nie należy podchodzić w sposób zbyt swobodny, hobbystyczny),
  • być w miarę możliwości wąski, konkretny oraz szczegółowy (tematy zbyt ogólne i szerokie często kończą się niepowodzeniem, a sama praca licencjacka może wydawać się po prostu płytka i nie do końca interesująca dla czytelnika),
  • być zrozumiały oraz poprawny pod względem językowym, a także zachęcać do zagłębienia się w określoną problematykę.

Przykładowe tematy prac licencjackich z zarządzania:

Temat: Gospodarowanie zasobami ludzkimi w przykładowej małej firmie.
Praca licencjacka dotycząca gospodarowania zasobami ludzkimi w przykładowej małej firmie. W opracowaniu mogą zostać zaprezentowane m.in. takie zagadnienia, jak: znaczenie czynnika ludzkiego w działalności przedsiębiorstwa, etapy zarządzania personelem w przedsiębiorstwie, narzędzia wspomagające zarządzanie potencjałem ludzkim, uwarunkowania prawne polityki kadrowej, przedstawienie przykładowej firmy jako obiektu badań, dobór czynnika ludzkiego, zarządzanie zasobami ludzkimi w przykładowej firmie.

Temat: Stres w miejscu pracy oraz jego wpływ na motywację pracowników.
Praca licencjacka prezentująca najważniejsze aspekty związane ze stresem w miejscu pracy oraz ukazująca jego wpływ na motywację pracowników. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać ujęte w rozprawie to: definicja stresu i czynniki go wywołujące, rodzaje stresu, stres kobiecy a stres męski, wydarzeniowe życiowe jako źródło stresu, źródła stresu zawodowego, sposoby radzenia sobie ze stresem, odporność na stres, asertywność, zachowania i reakcje respondentów wobec wpływu stresu na ich motywację do pracy.

Temat: Motywowanie personelu do pracy - teoria i analiza.
Praca licencjacka dotycząca motywowania personelu do pracy w ujęciu teoretycznym i analitycznym. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać przedstawione w rozprawie to: przegląd teorii motywacji i motywowania, historyczne poglądy na motywację, współczesne poglądy na proces motywowania pracowników do pracy, materialne i niematerialne czynniki motywacji i motywowania, stosowanie nagród i kar, metody podnoszące motywację pracowników, najważniejsze zasady efektywnej motywacji pracowników, karanie jako czynnik motywacji.

Temat: Modelowanie efektywnego działania przedsiębiorstwa.
Praca poruszająca wybrane zagadnienia związane z modelowaniem efektywnego działania przedsiębiorstwa. Rozprawa może składać się z dwóch-trzech rozdziałów, w których zostaną poddane analizie m.in. takie kwestie, jak: pojęcie i funkcje analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, miary wykorzystywane do oceny finansowej przedsiębiorstwa, poszczególne rodzaje wskaźników stosowanych w analizie przedsiębiorstw, wskaźnik dynamiki obrotu, charakterystyka miar statystycznych zastosowanych do analizy działalności przedsiębiorstwa.

Temat: Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach transformacji.
Praca licencjacka przedstawiająca zjawisko funkcjonowania przedsiębiorstw w warunkach transformacji. Opracowanie może składać się z dwóch-trzech rozdziałów, w których zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia: warunki działania przedsiębiorstw w okresie transformacji, postawy przedsiębiorstw państwowych wobec prywatyzacji, bariery transformacji przedsiębiorstw, uwarunkowania funkcjonowania, rola małych i dużych przedsiębiorstw funkcjonujących w okresie transformacji, rynek pracy w procesie transformacji.

Temat: Motywacja i ocena pracownika jako element zarządzania.
Praca licencjacka dotycząca motywowania i oceny pracownika jako kluczowego elementu procesu zarządzania. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać zaprezentowane w rozprawie o tej tematyce to: pojęcie motywowania i jego istota, miejsce motywowania w procesie zarządzania, motywacja – przełom historyczny, współczesne ujęcie teorii motywowania pracowników, dwuczynnikowa teoria motywacji, komunikacja jako jedno z kluczowych narzędzi motywowania do pracy, motywowanie do pracy oraz wdrożenie systemu ocen okresowych.

Temat: Zarządzanie materiałami i surowcami w firmie.
Praca poruszająca wybrane aspekty związane z zarządzaniem materiałami i surowcami w firmie. Rozprawa może składać się z trzech rozdziałów zatytułowanych: zadania gospodarki materiałowej, gospodarka materiałowa jako dziedzina gospodarowania, planowanie i przygotowanie wykorzystania materiałów, miejsce gospodarki materiałowej w strukturze organizacyjnej, podstawy oceny zarządzania materiałami i surowcami, koszty gospodarowania materiałami i surowcami, praktyczne prognozowanie zużycia materiałowego.

Temat: Szkolenie i jego rola we współczesnym świecie.
Praca licencjacka dotycząca szkolenia oraz jego roli we współczesnym świecie. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać zaprezentowane w opracowaniu to: szkolenie w przedsiębiorstwie, definicja i istota szkolenia, podstawowe metody szkolenia pracowników, modele i rola szkolenia w firmie, podwyższanie umiejętności, rola i znaczenie informacji w procesie szkolenia pracowników, koszty i korzyści płynące ze szkolenia, analiza rynku szkoleń w Polsce w latach 2010-2015,bariery i najczęstsze błędy szkoleń.

Temat: Zarządzanie personelem a system ocen pracowników.
Praca poruszająca problematykę związaną z zarządzaniem personelem a systemem oceny pracowników. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać zaprezentowane w rozprawie o tej tematyce to: charakterystyka zarządzania, podstawowe funkcje zarządzania, ocena pracowników, miejsce wynagrodzenia w systemie oceny pracowników, motywowanie – definicja i rys historyczny, rozwój pracowników, przykładowe formy motywowania pracowników do pracy, cele i funkcje oceny pracowników, zasady oceniania, kryteria ocen, techniki oceny.

Temat: Wpływ zarządzania kapitałem intelektualnym na wyniki organizacji.
Praca licencjacka dotycząca wpływu zarządzania kapitałem intelektualnym na wyniki organizacji. Rozprawa może składać się z trzech rozdziałów zatytułowanych: charakterystyka pojęcia zarządzanie (istota i zakres zarządzania, etapy procesu zarządzania), rola i znaczenie kapitału intelektualnego w rozwoju organizacji (wybrane definicje kapitału intelektualnego, zarządzanie kapitałem intelektualnym) oraz analiza i ocena wpływu zarządzania kapitałem intelektualnym na wyniki na przykładzie dowolnie wybranego Urzędu Gminy.

Jak to działa?

01

Złóż zamówienie

Uzupełnij formularz kontaktowy. Przygotowane przez
nas oferty nie zobowiązują Cię do wpłaty.

02

Poczekaj na oferty redaktorów

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Redaktorzy sami zgłoszą się do Ciebie

03

Omów szczegóły zlecenie

Skonsultuj swoje zamówienie z wybranymi redaktorami.
Ustal cenę, termin oraz aspekty merytoryczne opracowania.

04

Wybierz redaktora

Po podjęciu decyzji który redaktor spełnia wszelkie
Twoje wymagania, po prostu przydziel mu zlecenie.

05

Ratalna płatność Online

Opłać pierwszą część zlecenia w wygodny i bezpieczny sposób dzięki płatnościom online.

06

Poczekaj na realizację

Redaktor będzie kontaktował się z Tobą w każdej istotnej dla realizacji sprawie. Dzięki naszej
platformie możecie być w stałym kontakcie praktycznie całą dobę.

07

Odbierz gotowe opracowanie

Zapoznaj się z przesłanym zleceniem, możesz zgłosić ew. poprawki lub od razu przejść do realizacji kolejnej
części zlecenia. Sam ustalasz terminy i decydujesz jak ma przebiegać realizacja.