Sama grafika loga twojredaktor.pl
Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pisanie prac licencjackich z administracji

Prace licencjackie administracja

Studia na kierunku administracja są chętnie wybierane przez absolwentów szkół średnich, zaraz po prawie i finansach. Mają one na celu przygotowanie do pracy w organach państwa oraz samorządu terytorialnego. Do wiodących przedmiotów wykładanych na tym kierunku należą: administracja publiczna i polityka administracyjna, postępowanie typu administracyjne i sądownictwo administracyjne, prawo pracy, organizacja i zarządzanie, prawo Unii Europejskiej, system bankowy i kredytowy, administracyjne prawo gospodarcze.

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku administracja trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Wcześniej oczywiście musi zostać napisana i złożona praca licencjacka, a także obroniony egzamin dyplomowy.

Po ukończeniu studiów na kierunku administracja można podjąć zatrudnienie m.in. w takich zawodach, jak: doradca podatkowy, recepcjonista, referent/pracownik biurowy, administracyjny, referent w Urzędzie Skarbowym, itp.

Co powinna zawierać praca licencjacka z administracji?

Praca licencjacka z dziedziny administracja powinna liczyć około czterdziestu-pięćdziesięciu stron znormalizowanego maszynopisu (nie powinna przekraczać sześćdziesięciu stron), a jej struktura powinna opierać się na następujących elementach:

  strona tytułowa,
 • spis treści,
 • wstęp, w którym zostaną zawarte informacje o celu i zakresie pracy,
 • rozdziały teoretyczne, w których zostanie zdefiniowana problematyka opracowania,
 • rozdziały prezentujące ogólne idee lub sposoby rozwiązania postawionego we wstępie problemu,
 • rozdziały, w których zostanie przeanalizowany problem i zostaną zaprezentowane treści odnoszące się do przykładów,
 • zakończenie,
 • bibliografia,
 • ewentualne załączniki (spis rysunków, tablic, wykresów, schematów, itp.).

Należy pamiętać, że wstęp nie stanowi pierwszego rozdziału pracy, a jedynie krótkie wprowadzenie czytelnika do poruszanej problematyki. Powinien liczyć ok. dwóch-trzech stron i zawierać uzasadnienie wyboru tematu, cel pracy, omówienie systematyki, itp. Sformułowanie celu pracy we wstępie jest niezwykle istotne, ponieważ to właśnie z nim porównuje się następnie wnioski końcowe, czy odpowiadają postawionemu na początku celowi rozprawy.

Jaki jest zakres naszej pomocy?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, staramy się świadczyć kompleksowe usługi, oferując fachowe doradztwo i profesjonalną pomoc na każdym etapie pisania prac licencjackich z administracji. Oznacza to, że zgłaszające się do nas osoby mogą liczyć na pomoc w:

 • zdefiniowaniu i nazwaniu problemu badawczego,
 • przygotowaniu wstępnego konspektu i planu pracy,
 • zdobyciu rzetelnej literatury przedmiotu i materiałów źródłowych,
 • sprawdzeniu rozprawy pod kątem poprawności merytorycznej, językowej, ortograficznej i stylistycznej,
 • zweryfikowaniu pracy pod kątem wymogów formalnych.

Tworzone przez naszych redaktorów wzory z dziedziny administracja stanowią wartościowe opracowania, wyróżniające się starannie przemyślaną strukturą, spójnością pod względem merytorycznym i wymaganą kompozycją (podziałem na wstęp, zakończenie, rozdziały i podrozdziały). Dokładamy wszelkich starań, by styl rozpraw był zawsze w pełni zrozumiały i komunikatywny. Nigdy nie tworzymy prac metodą „cut & paste”, to znaczy „wytnij i wklej”, ponieważ to jest plagiat.

Wyspecjalizowana kadra redaktorska oraz wieloletnie doświadczenie sprawia, że rzetelnie i terminowo przygotowujemy wzory dla studentów kierunku administracja na każdy temat. Zawsze dokładnie wywiązujemy się z powierzonych nam zadań, wszystkie zlecenia realizując w stałym kontakcie z naszymi klientami. Precyzyjnie analizujemy źródła i opracowujemy niepowtarzlane treści naukowe, aby wspierać rozwój i edukację – analiza naszych wzorów prac pozwala na lepsze przygotowanie się do nauki i samodzielnego napisania własnej pracy oraz uzyskanie wymarzonego tytułu zawodowego.

Przykładowe tematy prac licencjackich z administracji:

Temat: Naczelne organy administracji państwowej.
Praca licencjacka dotycząca naczelnych organów administracji państwowej. Opracowanie może składać się z trzech rozdziałów, w których zostaną zaprezentowane następujące kwestie: administracja państwowa i jej organy, najważniejsze cechy i funkcje administracji państwowej, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako naczelny organ administracji państwowej, zakres kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów i Administracja Rządowa, komitety o swoistej pozycji prawnej w administracji centralnej.

Temat: Postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia na budowę.
Praca prezentująca wybrane aspekty związane z postępowaniem administracyjnym w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać ujęte w opracowaniu to: decyzja administracyjna w prawie budowlanym, decyzja o pozwoleniu na budowę, projekt budowlany, forma projektu budowlanego, elementy projektu budowlanego, zatwierdzenie projektu budowlanego, możliwość prowadzenia robót budowlanych, obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Temat: Sądownictwo administracyjne w Polsce.
Praca licencjacka dotycząca sądownictwa administracyjnego w Polsce. Opracowanie może składać się z czterech-pięciu rozdziałów, w których zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia: sądownictwo administracyjne w II Rzeczypospolitej, utworzenie Najwyższego Trybunału Administracyjnego, Inwalidzki Sąd Administracyjny, sądownictwo administracyjne w Polsce po II wojnie światowej, sądownictwo administracyjne w latach 1980-2003, podział sądownictwa administracyjnego po roku 2004, Wojewódzkie Sądy Administracyjne.

Temat: Zasady udzielania zamówień publicznych.
Praca poruszająca najważniejsze kwestie związane z zasadami udzielania zamówień publicznych. Opracowanie może składać się z trzech-czterech rozdziałów, w których zostaną zaprezentowane m.in. takie zagadnienia, jak: istota zamówień publicznych, ogólne reguły udzielania zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, tryby udzielania zamówień publicznych, wybór najkorzystniejszej oferty, środki ochrony prawnej (odwołanie, protest, skarga do sądu).

Temat: Korupcja jako zagrożenie dla administracji publicznej państwa.
Praca licencjacka dotycząca zjawiska korupcji jako zagrożenia dla administracji publicznej państwa. Opracowanie może składać się z czterech rozdziałów zatytułowanych: prawne regulacje dotyczące zjawiska korupcji (definicja korupcji, korupcja w świetle konwencji międzynarodowych), zmiany ustrojowe i kultura polityczna jako podłoże korupcji władzy, obszary działalności publicznej podatne na korupcję oraz społeczne i instytucjonalne mechanizmy walki z korupcją (stosunek obywateli Polski do korupcji, instytucje zajmujące się zwalczaniem korupcji).

Temat: Koncesja jako szczególny przykład decyzji administracyjnej.
Praca dotycząca koncesji, stanowiącej szczególny przykład decyzji administracyjnej. W opracowaniu mogą zostać zaprezentowane m.in. takie zagadnienia, jak: pojęcie decyzji administracyjnej, definicja koncesji, ewolucja instytucji koncesji – rys historyczny, charakter prawny koncesji, rodzaje działalności gospodarczej objęte obowiązkiem koncesyjnym, podstawowe zasady postępowań w sprawach koncesyjnych (tryb udzielania koncesji, proces cofania i zmiany koncesji, promesa koncesji, kontrolowanie działalności koncesjonowanej).

Temat: Nawiązanie stosunku pracy.
Praca licencjacka przedstawiająca najważniejsze aspekty związane z nawiązaniem stosunku pracy. W opracowaniu mogą zostać poruszone następujące zagadnienia: pojęcie i cechy stosunku pracy, zdolność prawna podmiotów stosunku pracy do czynności prawnych (zdolność pracownika i pracodawcy do nawiązania stosunku pracy), czynności poprzedzające nawiązanie stosunku pracy, negocjacje poprzedzające nawiązanie stosunku pracy, umowa przedwstępna, zawarcie umowy o pracę, zasada wolności pracy, wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Temat: Organy naczelne administracji rządowej.
Praca opisująca najważniejsze organy naczelne administracji rządowej. Opracowanie może składać się z trzech-czterech rozdziałów zatytułowanych: Rada Ministrów (skład i powołanie Rady Ministrów, organy wewnętrzne i pomocnicze Rady Ministrów, kompetencje i posiedzenia Rady Ministrów), Prezes i Wiceprezesi Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetów o swoistej pozycji prawnej w administracji rządowej oraz Centralne Urzędy Administracji Rządowej (Główny Urząd Statystyczny, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów).

Temat: Podpis elektroniczny jako szczególna forma oświadczenia woli.
Praca licencjacka dotycząca podopisu elektronicznego jako szczególnej formy oświadczenia woli. W opracowaniu mogą zostać zaprezentowane m.in. takie zagadnienia, jak: pojęcie oświadczenia woli, forma i moment złożenia oświadczenia woli, wadliwość oświadczenia woli, charakter podpisu elektronicznego, znamiona podpisu elektronicznego, znaczenie terminu podpis elektroniczny w systemie prawa, podpisy cyfrowe i certyfikaty, infrastruktura klucza publicznego, uwarunkowania prawne służące zastosowaniu podpisu elektronicznego.

Temat: Administracja celna w polskim systemie podatkowym.
Praca dotycząca zagadnienia administracji celnej w polskim systemie podatkowym. W opracowaniu składającym się z trzech-czterech rozdziałów mogą zostać zaprezentowane takie kwestie, jak: system podatkowy i elementy techniki podatkowej, definicja systemu podatkowego, zasady opodatkowania, poszczególne formy podatków, rola organów celnych w strukturze organów podatkowych (Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Naczelnicy Urzędów Skarbowych, Dyrektorzy Izb Celnych), czynności kontroli podatkowej realizowane przez służbę celną.

Jak to działa?

01

Złóż zamówienie

Uzupełnij formularz kontaktowy. Przygotowane przez
nas oferty nie zobowiązują Cię do wpłaty.

02

Poczekaj na oferty redaktorów

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Redaktorzy sami zgłoszą się do Ciebie

03

Omów szczegóły zlecenie

Skonsultuj swoje zamówienie z wybranymi redaktorami.
Ustal cenę, termin oraz aspekty merytoryczne opracowania.

04

Wybierz redaktora

Po podjęciu decyzji który redaktor spełnia wszelkie
Twoje wymagania, po prostu przydziel mu zlecenie.

05

Ratalna płatność Online

Opłać pierwszą część zlecenia w wygodny i bezpieczny sposób dzięki płatnościom online.

06

Poczekaj na realizację

Redaktor będzie kontaktował się z Tobą w każdej istotnej dla realizacji sprawie. Dzięki naszej
platformie możecie być w stałym kontakcie praktycznie całą dobę.

07

Odbierz gotowe opracowanie

Zapoznaj się z przesłanym zleceniem, możesz zgłosić ew. poprawki lub od razu przejść do realizacji kolejnej
części zlecenia. Sam ustalasz terminy i decydujesz jak ma przebiegać realizacja.