Sama grafika loga twojredaktor.pl
Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pisanie prac magisterskich z marketingu

Pisanie prac magisterskich z marketingu

Studia na kierunku marketing są ukierunkowane przede wszystkim na kształcenie osób specjalizujących się w promocji produktów i usług, tak, aby były one chętnie nabywane przez klientów. Zajęcia pozwalają zdobyć fachową wiedzę i umiejętności tworzenia strategii marketingowych, przeprowadzania badań rynkowych, a także zarządzania produktem. Zagadnienia, jakie omawiane są w trakcie studiów drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku marketing to między innymi kreowanie wizerunku marki, wykorzystanie Internetu w działaniach reklamowych, zarządzanie komunikacją z klientami, a także śledzenie i przewidywanie trendów rynkowych.

Absolwenci kierunku marketing, którzy obronią pracę magisterską i uzyskają tytuł magistra, mogą szukać pracy w działach marketingu, firmach internetowych, agencjach reklamy oraz w instytucjach badań rynku. Takie osoby na ogół zajmują stanowiska specjalistów ds. promocji, menedżerów produktu, analityków rynkowych, przedstawicieli handlowych, specjalistów marketingu międzynarodowego, itp.

Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie studiów magisterskich na kierunku marketing to: analiza zachowań konsumenta, współczesne koncepcje marketingu, komunikacja marketingowa, audyt marketingowy, prawna ochrona rynku i konsumenta.

Od czego rozpocząć przygotowanie pracy magisterskiej z marketingu?

Praca magisterska z dziedziny marketing stanowi zwieńczenie niezwykle pracowitego okresu studiów. Jej tematyka oraz sposób zaprezentowania zawartych w niej informacji powinny wyrażać nie tylko zastosowanie się do wymogów formalnych i merytorycznych, ale także przedstawiać określone zainteresowania studenta, jego preferencje, umiejętności oraz wiedzę. Przygotowanie wartościowej pracy dyplomowej to bez wątpienia duże wyzwanie, wymagające przede wszystkim sporego zaangażowania i ogromnych nakładów czasowych.

Zanim przystąpimy do tworzenia pracy magisterskiej z marketingu, na początku warto przygotować sobie wstępny zarys opracowania i ustalić chociażby pobieżny harmonogram, który pomoże nam w rozplanowaniu poszczególnych etapów pisania rozprawy i jednocześnie pozwoli uniknąć dezorientacji.

Przykładowy plan pracy magisterskiej z marketingu może przedstawiać się w następujący sposób:

  • opracowanie objaśnień wstępnych,
  • napisanie części teoretycznej,
  • przygotowanie narzędzi badawczych,
  • opracowanie części metodologicznej,
  • przygotowanie zakończenia (podsumowania) pracy oraz sformułowanie końcowych wniosków.

Trzeba pamiętać, że każdy z wyżej wymienionych etapów przygotowywania pracy magisterskiej ma inny zakres i charakter. Naświetlenie pola działania oraz naszkicowanie wstępnego zarysu problematyki, którą poruszymy w rozprawie, ma na celu pomoc w zorganizowaniu działań, prowadząc ostatecznie do utworzenia dobrej jakościowo pracy magisterskiej z marketingu.

Praca magisterska z marketingu stanowi niezwykle wymagającą formę rozprawy naukowej, która powinna być bardziej rozbudowana od pracy licencjackiej i zawierać wstęp, zakończenie, rozdziały oraz podrozdziały. W trakcie jej tworzenia konieczna jest nie tylko znajomość zagadnień teoretycznych, ale liczy się również ciekawe opracowanie treści, które nierzadko decyduje o tym, jak będzie prezentować się całe nasze opracowanie naukowe, przekładając się na ocenę uzyskaną na dyplomie.

Napisanie w poprawny sposób pracy magisterskiej ma dla studenta niemałe znaczenie. Jej złożenie i obronienie wieńczy sukces, pozwalając zdobyć upragniony tytuł magistra i jednocześnie otwiera drzwi do kariery w branży marketingu. Aby żeby wszystko przebiegło w sposób rzetelny i merytoryczny, nierzadko konieczne jest zasięgnięcie fachowej porady czy nawet pomocy w tworzeniu tego typu opracowania.

Przykładowe tematy prac magisterskich z marketingu:

Temat: Zastosowanie marketingu w działaniach menedżera.
Praca magisterska dotycząca zastosowań marketingu w działaniach prowadzonych przez menedżera. Rozprawa może składać się z trzech-czterech rozdziałów zatytułowanych: marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem (istota zarządzania przedsiębiorstwem, misja i główne cele przedsiębiorstwa), miejsce menedżera w marketingu (pojęcie menedżera i charakterystyka jego osoby, decyzje menedżerskie, wizerunek skutecznego menedżera) oraz analiza wpływu menedżera na wybrane przedsiębiorstwo z punktu widzenia pracowników.

Temat: Motywacja pracownicza na przykładzie dowolnie wybranej firmy usługowej.
Praca poruszająca najważniejsze zagadnienia związane z motywacją pracowniczą na przykładzie dowolnie wybranego przedsiębiorstwa usługowego. Zagadnienia, które mogą zostać ujęte w rozprawie to między innymi: podstawowe podejścia naukowe do motywacji, klasyfikacja teorii motywacyjnych, ekonomiczne wyznaczniki funkcjonujące w procesie pracy, metody wartościowania pracy, system ocen pracowników, dowolnie wybrana firma w nowych warunkach gospodarowania, system motywacji ekonomicznej i pozaekonomicznej.

Temat: Zarządzanie marketingowe na krajowym rynku pracy na przykładzie osób niepełnosprawnych.
Praca magisterska dotycząca zarządzania marketingowego na krajowym rynku pracy na przykładzie osób niepełnosprawnych. Przykładowe kwestie, które mogą zostać poruszone w rozprawie to: pojęcie rynku pracy, rynek pracy osób niepełnosprawnych, osoby z niepełnosprawnością na polskim rynku pracy, pojęcie strategii marketingowej, zarządzanie zasobami ludzkimi, najważniejsze cele i zadania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, zatrudnianie i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, zatrudnianie osób niepełnosprawnych w latach 80 i 90 XX wieku.

Temat: Biznesplan na podstawie wybranego przedsiębiorstwa.
Praca prezentująca biznesplan na podstawie dowolnego wybranego przedsiębiorstwa. Opracowanie składające się z trzech-czterech rozdziałów, w których mogą zostać opisane takie zagadnienia, jak: charakterystyka wybranej firmy, analiza ekonomiczno - finansowa przedsiębiorstwa, podstawowe cele marketingowe realizowane przez przedsiębiorstwo, sytuacja na rynku w zakresie podejmowanej działalności, sposobności i zagrożenia w otoczeniu przedsiębiorstwa, analiza sytuacji firmy (SWOT), planowane kierunku rozwoju firmy.

Temat: Budowa strategii firmy na dowolnie wybranym przykładzie.
Praca magisterska dotycząca budowania strategii firmy na dowolnie wybranym przykładzie. Rozprawa może zawierać cztery rozdziały zatytułowane: podstawy zarządzania strategicznego (pojęcie zarządzania strategicznego, zasady formułowania strategii zarządzania, elementy składowe systemu zarządzania strategicznego), metodyka opracowania strategii zarządzania, ogólna charakterystyka wraz z oceną sytuacji ekonomicznej dowolnie wybranego przedsiębiorstwa oraz budowa strategii zarządzania firmą na przykładzie wybranej firmy.

Temat: Finansowanie rozwoju małych przedsiębiorstw.
Praca magisterska dotycząca najważniejszych kwestii związanych z finansowaniem rozwoju małych przedsiębiorstw. Rozprawa może zawierać trzy-cztery rozdziały, w których zostaną zaprezentowane takie zagadnienia, jak: pojęcie małej firmy, kryteria zaliczania przedsiębiorstwa do klasy małych i średnich przedsiębiorstw, strategia pomocy w rozwoju małej firmy, potrzeby i zasady finansowania rozwoju niedużych przedsiębiorstw, instytucje wspomagające finansowanie małych przedsiębiorstw, źródła kredytów na rozwój małej firmy.

Temat: Gospodarowanie zasobami ludzkimi w przykładowej małej firmie.
Praca poruszająca wybrane zagadnienia związane z gospodarowaniem zasobami ludzkimi w dowolnie wybranym małym przedsiębiorstwie. W rozprawie mogą zostać ujęte następujące kwestie: znaczenie czynnika ludzkiego w działalności przedsiębiorstwa, narzędzia i środki wspomagające zarządzanie potencjałem ludzkim, poszczególne etapy zarządzania personelem w niewielkim przedsiębiorstwie, zaprezentowanie przykładowej firmy jako obiektu badań, zarządzanie zasobami ludzkimi w przykładowej firmie, dobór czynnika ludzkiego.

Temat: Jakość usług a kategoryzacja zakładów hotelarskich w Polsce.
Praca magisterska dotycząca jakości usług a kategoryzacji zakładów hotelarskich w Polsce, składająca się z trzech-czterech rozdziałów. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać zaprezentowane w rozprawie to: usługa hotelarska – definicja, zakres usług hotelarskich, część gastronomiczna w obiektach hotelowych, kategoryzacja zakładów hotelarskich znajdujących się w Polsce, podstawowe wymagania związane z doborem personelu pracowniczego w hotelach, najważniejsze aspekty oceny jakości usług hotelarskich.

Temat: Działania promocyjne operatorów telefonii komórkowej w Polsce.
Praca poruszająca wybrane aspekty związane z organizacją sprzedaży detalicznej na przykładzie Internetu. Przykładowe kwestie, które mogą zostać ujęte w rozprawie to: definicja handlu detalicznego, rodzaje detalistów, decyzje marketingowe w handlu detalicznym, strategie marketingowe działania detalistów, handel detaliczny prowadzony za pośrednictwem sieci, nowoczesne środki reklamy w handlu detalicznym, reklama w Internecie, strategie reklamowe handlu detalicznego w Internecie, sposób działania sklepu internetowego.

Temat: Zarządzanie materiałami i surowcami w przedsiębiorstwie.
Praca magisterska dotycząca zarządzania materiałami i surowcami w przedsiębiorstwie. Rozprawa składająca się z trzech-czterech rozdziałów, w których mogą zostać zaprezentowane między innymi takie kwestie, jak: gospodarka materiałowa jako dziedzina gospodarowania, planowanie i przygotowanie wykorzystania materiałów, miejsce gospodarki materiałowej w strukturze organizacyjnej, miary oceny wykorzystania materiałów i surowców, koszty gospodarowania surowcami i materiałami w przedsiębiorstwie, prognozowanie zużycia materiałowego.

Jak to działa?

01

Złóż zamówienie

Uzupełnij formularz kontaktowy. Przygotowane przez
nas oferty nie zobowiązują Cię do wpłaty.

02

Poczekaj na oferty redaktorów

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Redaktorzy sami zgłoszą się do Ciebie

03

Omów szczegóły zlecenie

Skonsultuj swoje zamówienie z wybranymi redaktorami.
Ustal cenę, termin oraz aspekty merytoryczne opracowania.

04

Wybierz redaktora

Po podjęciu decyzji który redaktor spełnia wszelkie
Twoje wymagania, po prostu przydziel mu zlecenie.

05

Ratalna płatność Online

Opłać pierwszą część zlecenia w wygodny i bezpieczny sposób dzięki płatnościom online.

06

Poczekaj na realizację

Redaktor będzie kontaktował się z Tobą w każdej istotnej dla realizacji sprawie. Dzięki naszej
platformie możecie być w stałym kontakcie praktycznie całą dobę.

07

Odbierz gotowe opracowanie

Zapoznaj się z przesłanym zleceniem, możesz zgłosić ew. poprawki lub od razu przejść do realizacji kolejnej
części zlecenia. Sam ustalasz terminy i decydujesz jak ma przebiegać realizacja.