Sama grafika loga twojredaktor.pl
Co możemy dla Ciebie zrobić?

Regulamin


Regulamin niniejszy określa zasady, które stanowią podstawy prawne korzystania z usług Serwisu (TwojRedaktor.pl) jako Zleceniobiorcy oraz zobowiązania Użytkownika (Klienta) jako Zleceniodawcy, które mają zapewnić obydwu stronom pełne zrozumienie dla satysfakcjonującej współpracy.

§ 1. ZASADY OGÓLNE

1. Zlecenia realizowane są przez Serwis według wytycznych i sugestii Zleceniodawcy.
2. Wszelkie opracowania naukowe wykonywane przez Serwis mogą stanowić jedynie pomoc, materiał wyjściowy przy samodzielnym pisaniu pracy dyplomowej lub innego materiału składanego w placówkach oświaty we własnym imieniu.
Wszelkie treści, materiały i opracowania wykonane przez naszych redaktorów mogą być wykorzystane tylko w sposób nienaruszający prawa, a w szczególności Prawa Autorskiego oraz Art. 272. K.K.
3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie wykonanych opracowań naukowych, tekstów, analiz, biznes planów oraz innych materiałów w sposób naruszający przepisy prawa autorskiego lub kodeksu karnego.
4.Zleceniodawca oświadcza, że nie wykorzysta opracowania przygotowanego przez Zleceniobiorcę, naruszając wymienione wyżej przepisy prawa, np. poprzez złożenie w jakiejkolwiek placówce oświatowej zamówionego zlecenia, we własnym imieniu, tj. podając się za jego autora.

§ 2. ZAPYTANIE I REALIZACJA ZLECENIA

1. Pod pojęciem “zapytanie” rozumie się następujące wstępne czynności: określenie tematu pomocy lub zagadnień tematycznych oraz charakteru pracy, ustalenie terminu realizacji zleconych prac, podanie oczekiwań dotyczących zakresu ilościowego realizacji pracy.
2. Przyjmowanie usług w ramach zapytania realizowane są poprzez zamieszczony na stronie Serwisu formularz wyceny.
3. Na podstawie złożonego zamówienia Serwis dokonuje wyceny zlecanego opracowania w oparciu o otrzymane informacje szczegółowe. W przypadku mało precyzyjnych informacji, Serwis może poprosić o podanie większej ilości wytycznych. Podanie błędnych informacji o zleceniu przez Klienta nie będzie podstawą do reklamacji w trakcie realizacji materiału.

§ 3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Zamówienie jest realizowane wyłącznie po wpływie na konto Serwisu ustalonej pomiędzy Stronami kwoty (jest możliwość płatności ratalnej).
2. Szczegółowa realizacja pracy oraz rozliczenie następuje zgodnie z ustaleniami Stron określonymi na początku przyjmowanego zlecenia, najczęściej z uwzględnieniem etapowości prac.
3. Jeśli po stronie Zamawiającego następuje zwłoka w przyjęciu kolejnych części zamówienia lub w regulowaniu opłat za poszczególne części, powoduje to automatycznie przesunięcie terminu oddania całości zlecenia usługi przez Serwis.
4. Dokonanie kolejnej wpłaty równoznaczne jest z akceptacją wcześniej przesłanej części zamówienia.
5. Odbiór oraz przyjmowanie kolejnych części zamówienia, jak również zgłaszanie ewentualnych uwag przez Zamawiającego odbywa się za pomocą panelu klienta lub ew. poczty elektronicznej.
6. Serwis przesyła wynik zleconych prac drogą elektroniczną. Za dodatkową opłatą, ustaloną pomiędzy Stronami, możliwy jest odbiór całości opracowania pocztą tradycyjną na płycie CD lub w wersji drukowanej.
7. Na życzenie Zamawiającego Serwis może zawrzeć umowę handlową w formie pisemnej.

§ 4. CENA

1. Całkowity koszt realizacji prac jest uzależniony od oczekiwań Zleceniodawcy, terminu, zakresu ilościowego oraz języka w jakim dane opracowanie ma zostać wykonane i jest wynikiem szczegółowych ustaleń poczynionych pomiędzy Stronami.
2. Koszt realizacji zamówienia obejmuje: Napisanie tekstu w oparciu o wytyczne i sugestie Zamawiającego, z uwzględnionych dostarczonych przez Zamawiającego materiałów. Utrzymanie podstawowego charakteru opracowania na życzenie Klienta: strona tytułowa opracowania, spis zawartej treści, treść opracowania, bibliografia, spisy tabel, rysunków, wykresów, jeśli wystąpią w treści pracy. Edycja tekstu zgodnie ze standardowymi założeniami lub indywidualnymi wymaganiami i wytycznymi przedstawionymi przez Zamawiającego. Ew. poprawki w tekście.

§ 5. REKLAMACJE

1. Reklamacje w napisanym przez Serwis tekście wykonywane są bezpłatnie, na bieżąco podczas realizacji do momentu akceptacji danej części zlecenia, lub maksymalnie do 21 dni od jej wykonania przez redaktora, o ile nie wiążą się z diametralną zmianą planu i tematu pracy.
2. Dodatkowa opłata jest pobierana za poprawki, które: obejmują dopisanie nowego tekstu, nie ustalonego wcześniej, który zwiększa zakres pracy Serwisu. Zmiana planu oraz fundamentalnych założeń pracy, które powodują usunięcie znacznej części pracy i/lub dopisanie w jej miejsce nowego tekstu.
3. Drobne poprawki i reklamacje w tekście wykonywane są przez Serwis w możliwie najszybszym terminie od dostarczenia wszelkich uwag i materiałów.
4. Klient może wnioskować o zwrot kosztów po uzasadnieniu pisemnym w panelu klienta jeżeli opóźnienie w oddaniu opracowania wynosi więcej niż 30 dni kalendarzowych, o ile wpłaty były dokonywane przez Klienta terminowo.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Opracowania realizowane przez Serwis są przygotowywane indywidualnie i jednorazowo.
2. Serwis zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie oraz dowolnym zakresie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.
4. Wszelkie ewentualnie powstałe spory Strony w pierwszej kolejności zobowiązują się rozstrzygać polubownie z satysfakcją dla obydwu stron, w innym wypadku w sądzie właściwym dla siedziby właściciela serwisu TwojRedaktor.pl.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie.