Sama grafika loga twojredaktor.pl
Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pisanie prac magisterskich z administracji

Praca magisterska administracja

Administracja należy do najczęściej wybieranych kierunków. Celem studiów administracyjnych jest przede wszystkim wykształcenie specjalisty zdolnego do rozwiązywania problemów z zakresu administracji. Ukończenie tego kierunku daje absolwentowi znakomitą orientację w wielu dziedzinach, takich jak chociażby prawo i postępowanie administracyjne, prawo cywilne z umowami w administracji, legislacja administracyjna, statystyka z demografią czy instytucje i źródła prawa w Unii Europejskiej.

Zdobycie tytułu magistra kierunku administracja otwiera przed absolwentem szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia. Takie osoby mogą pracować m.in. w urzędach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i agendach Unii Europejskiej, policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, w firmach prywatnych i państwowych (jako doradcy finansowi lub specjaliści do spraw podatkowych), w biurach nieruchomości, firmach ubezpieczeniowych, bankach, fundacjach, stowarzyszeniach, itp. Wcześniej oczywiście musi zostać napisana i złożona praca magisterska na jeden z wybranych tematów związanych z dziedziną, jaką jest administracja.

Jak powinna wyglądać praca magisterska z administracji?

Praca magisterska z administracji to rozprawa naukowa, która powinna prezentować wyższy poziom niż opracowanie tworzone przez studentów na zakończenie studiów pierwszego stopnia (licencjackich). To przede wszystkim szerzej oraz dokładniej zaprezentowana problematyka wybranego zagadnienia lub zagadnień administracyjnych, a także bardziej precyzyjny przegląd i krytyczne wykorzystanie literatury przedmiotu. Dwa najważniejsze cele, jakie powinna spełniać praca magisterska, nie tylko z dziedziny administracja, ale także z każdej innej, to cel naukowy oraz dydaktyczny. Charakter naukowy pracy magisterskiej powinien zostać wyrażony poprzez spełnienie następujących warunków:

  • dobrany materiał jest badany obiektywnie,
  • wybór przyjętej metody posiada odpowiednie uzasadnienie naukowe,
  • rozwiązanie zaprezentowanego problemu jest oparte na logicznym wywodzie,
  • interpretacja wyników została dokładnie przemyślana,
  • wywód autora jest wywodem naukowym, bazującym na specjalistycznej terminologii naukowej.

Tematyka oraz cel pracy magisterskiej z administracji

Każda praca magisterska z dziedziny administracja musi posiadać temat oraz mieć postawiony jasny i zrozumiały cel, tak aby autor rozprawy, rozumiejąc go, mógł udowodnić prawdziwość postawionej przez siebie tezy. Teza może zostać udowodniona bądź obalona przez autora.

Wiadomo, że warunkiem niezbędnym do uzyskania dyplomu jest nie tylko odpowiednio napisana, ale i pozytywnie oceniona rozprawa naukowa przez promotora oraz recenzenta, a następnie obroniona przez studenta w trakcie końcowego egzaminu dyplomowego. Do tego, aby student przygotował wartościową pracę potrzeby jest promotor, czyli opiekun, który będzie współpracował ze studentem tworzącym opracowanie.

Co wchodzi w zakres oferowanej przez nas pomocy?

Zakres pomocy oferowanej przez Twojredaktor.pl jest bardzo szeroki. W pierwszej fazie kontaktu, gdy zgłaszają się Państwo do nas, staramy się skupić na podstawowych kwestiach, związanych przede wszystkim z wyborem tematu pracy magisterskiej, a także z przygotowaniem wstępnego zarysu pracy, z uwzględnieniem wstępu, zakończenia, rozdziałów i podrozdziałów. W zależności od tego, czy zgłoszą Państwo chęc pomocy dla treści o charakterze opisowym, badawczym czy analitycznym, pomożemy także w znalezieniu fachowej literatury przedmiotu i materiałów źródłowych.

Tworzone przez naszych redaktorów wzory z dziedziny administracja stanowią rzetelne i wartościowe opracowania, które są poprawne pod kątem merytorycznym, stylistycznym i językowym, pozwalając na nabycie wiedzy jak samodzielnie zdobyć tytuł magistra i rozpocząć pracę w wybranym zawodzie administracyjnym.

Przykładowe tematy prac magisterskich z administracji:

Temat: Zarządzanie bezpieczeństwem w obiektach użyteczności publicznej.
Praca magisterska dotycząca zarządzania bezpieczeństwem w obiektach użyteczności publicznej. Opracowanie może składać się z trzech-czterech rozdziałów, w których zostaną poruszone takie zagadnienia, jak: pojęcie kryzysu, zarządzanie kryzysowe oraz jego etapy, charakterystyka współczesnych zagrożeń, źródła informacji i działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa publicznego, stany nadzwyczajne, istota zarządzania bezpieczeństwem publicznym, bezpieczeństwo publiczne jako obszar zarządzania publicznego.

Temat: Współpraca administracji publicznej z sektorem ekonomii społecznej.
Praca poruszająca wybrane aspekty związane ze współpracą administracji publicznej z sektorem ekonomii społecznej. W opracowaniu mogą zostać omówione następujące zagadnienia: współczesna ekonomia społeczna, przesłanki współpracy administracji publicznej oraz sektora ekonomii społecznej, współpraca administracji publicznej z sektorem ekonomii społecznej (zasada pomocniczości, partnerstwo publiczno-społeczne), zasady konstytucyjne wpływające na kształtowanie relacji między administracją publiczną, a podmiotami ekonomii społecznej.

Temat: Zarządzanie finansami lokalnymi.
Praca magisterska dotycząca zarządzania finansami lokalnymi. Opracowanie może składać się z trzech-czterech rozdziałów, a przykładowe zagadnienia, które mogą zostać w nim poruszone to między innymi: istota zarządzania finansami lokalnymi, cele oraz uwarunkowania zarządzania finansami lokalnymi, współczesne koncepcje związane z zarządzaniem finansami lokalnymi (budżet zadaniowy, budżet partycypacyjny – budżet obywatelski, fundusz sołecki, Wieloletnia Prognoza Finansowa, Partnerstwo Publiczno-Prywatne).

Temat: Województwo w strukturze samorządu terytorialnego.
Praca magisterska omawiająca wybrane kwestie związane z województwem w strukturze samorządu terytorialnego. Opracowanie składające się z czterech rozdziałów zatytułowanych: województwo w ramach prawa i państwa polskiego na przełomie dziejów (pojęcie samorządu województwa, zakres i podstawy prawne działania samorządu), władze samorządu województwa, mienie samorządu województwa oraz nadzór nad samorządem województwa (istota nadzoru nad samorządem województwa, organy sprawujące nadzór, środki nadzoru nad samorządem województwa).

Temat: Biurokracja: pojęcie, istota oraz funkcje.
Praca przedstawiająca wybrane zagadnienia związane ze zjawiskiem biurokracji. Przykładowe kwestie, które mogą zostać ujęte w opracowaniu to: geneza i pojęcie biurokracji, ujęcie biurokracji według Maxa Webera, zjawisko biurokracji w demokratycznym państwie prawnym, władza a biurokracja, prawo w biurokracji, zarządzanie a biurokracja, biurokracja i biurokratyzm we współczesnych organizacjach, biurokracja jako forma organizacji administracji publicznej, a także dysfunkcjonalne przedstawienie biurokracji.

Temat: Postępowanie administracyjne w sprawach uzyskania pozwolenia na broń.
Praca magisterska dotycząca postępowania administracyjnego w sprawach związanych z uzyskaniem pozwolenia na broń. Opracowanie może składać się z czterech-pięciu rozdziałów, w których mogą zostać zaprezentowane następujące zagadnienia: definicja broni, odmiany broni, formy i metody uzyskania broni, zasady wydawania pozwolenia na broń, warunki przechowywania broni i amunicji, uzyskanie pozwolenia na broń do ochrony osobistej, uzyskanie pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich, posiadanie broni a jej przesłanki do uzyskania.

Temat: Służby specjalne w bezpieczeństwie narodowym RP.
Praca ukazująca zadania i funkcje służb specjalnych w bezpieczeństwie narodowym Rzeczpospolitej Polskiej. Opracowanie może składać się z trzech-czterech rozdziałów zatytułowanych: służby specjalne w RP (współczesne postrzeganie bezpieczeństwa państwa, służby specjalne – geneza i rys historyczny), charakterystyka Centralnego Biura Antykorupcyjnego (funkcjonowanie, misja i podstawowa działalność CBA) oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (funkcjonowanie, zadania i działalność szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

Temat: Treść oraz zasięg korupcji we współczesnej administracji publicznej.
Praca magisterska dotycząca treści i zasięgu korupcji we współczesnej administracji publicznej. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać zaprezentowane w opracowaniu to: charakterystyka zjawiska korupcji, pojęcie korupcji w polskim kodeksie karnym, rodzaje korupcji (korupcja polityczna, gospodarcza, czynna, urzędnicza, bierna), jakość polskich standardów antykorupcyjnych, ogólna charakterystyka administracji publicznej, przyczyny zjawiska korupcji, wybrane instytucje zaufania publicznego wobec korupcji.

Temat: Stowarzyszenie jako organizacja pomagająca w rozwiązywaniu problemów lokalnych.
Praca prezentująca stowarzyszenie jako organizację biorącą udział w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Przykładowe kwestie, które mogą zostać ujęte w opracowaniu to: pojęcie i charakterystyka społeczności lokalnej, zbiorowości lokalne: miasto i wieś, charakterystyka zbiorowości wiejskich i miejskich, definicja i istota stowarzyszenia, członkowie stowarzyszenia, prawa i obowiązki członków wchodzących w skład stowarzyszenia, stowarzyszenie zwykłe, stowarzyszenie jako przykład rozwiązywania problemów lokalnych.

Temat: Postępowanie rozgraniczeniowe w trybie administracyjnym.
Praca magisterska dotycząca postępowania rozgraniczeniowego w trybie administracyjnym. Opracowanie może składać się z czterech rozdziałów zatytułowanych: granice nieruchomości (historia ustalania granic nieruchomości w Polsce, granice nieruchomości i reguły ustalania ich przebiegu), teoretyczne aspekty związane z postępowaniem rozgraniczeniowym (istota oraz przedmiot rozgraniczenia), dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości w procesie ustalania stanu prawnego gruntu oraz przypadki szczególne rozgraniczania nieruchomości.

Jak to działa?

01

Złóż zamówienie

Uzupełnij formularz kontaktowy. Przygotowane przez
nas oferty nie zobowiązują Cię do wpłaty.

02

Poczekaj na oferty redaktorów

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Redaktorzy sami zgłoszą się do Ciebie

03

Omów szczegóły zlecenie

Skonsultuj swoje zamówienie z wybranymi redaktorami.
Ustal cenę, termin oraz aspekty merytoryczne opracowania.

04

Wybierz redaktora

Po podjęciu decyzji który redaktor spełnia wszelkie
Twoje wymagania, po prostu przydziel mu zlecenie.

05

Ratalna płatność Online

Opłać pierwszą część zlecenia w wygodny i bezpieczny sposób dzięki płatnościom online.

06

Poczekaj na realizację

Redaktor będzie kontaktował się z Tobą w każdej istotnej dla realizacji sprawie. Dzięki naszej
platformie możecie być w stałym kontakcie praktycznie całą dobę.

07

Odbierz gotowe opracowanie

Zapoznaj się z przesłanym zleceniem, możesz zgłosić ew. poprawki lub od razu przejść do realizacji kolejnej
części zlecenia. Sam ustalasz terminy i decydujesz jak ma przebiegać realizacja.