Sama grafika loga twojredaktor.pl
Co możemy dla Ciebie zrobić?

Prace dyplomowe z zarządzania

Pisanie prac magisterskich zarządzanie

Zarządzanie to kierunek studiów, który od wielu lat cieszy się niezmiennie dużym powodzeniem wśród przyszłych studentów. Program studiów o tym profilu przewiduje naukę między innymi takich przedmiotów jak: administracja, ekonomia, prawo handlowe i gospodarcze, biznes międzynarodowy, zarządzanie zasobami ludzkimi. Szczegółowy ich wykaz zależy od uczelni, gdyż każda z nich widzi ten kierunek w nieco inny sposób. Nie zmienia to jednak faktu, że studenci zarządzania mają całkiem sporo nauki. Przyszły manager musi bowiem nie tylko kierować pracą innych ludzi, ale również opracowywać plany marketingowe firmy, zarządzać funkcjonowaniem przedsiębiorstwa na wielu różnych obszarach.

Studia na kierunku zarządzanie

Student zarządzania mieć otwarty umysł i chłonąć wszystkie przekazywane wiadomości, bo w życiu zawodowym czeka na niego sporo trudnych wyzwań. Warto również dodać, że kierunek jest dosyć oblegany, choć obecny rynek pracy nie jest niestety w stanie zaoferować wszystkim jego absolwentom pracy na stanowiskach kierowniczych. Dlatego warto przyłożyć się do nauki, aby być jednym z najlepszych, gdyż tylko oni znajdą dobre, satysfakcjonujące zatrudnienie.

Ale to dalsza perspektywa. Zanim do tego dojdzie trzeba najpierw zająć się pisaniem pracy licencjackiej, a później magisterskiej. Nie jest to wbrew pozorom takie proste zadanie. Zarządzanie zaliczane jest do kierunków interdyscyplinarnych, co oznacza, że łączy w sobie wiedzę z różnych dziedzin. A to często przekłada się na spore problemy z wymyśleniem interesującego tematu, który pozwoli zaprezentować wszystkie zdobyte w czasie studiów wiadomości i umiejętności.


Otwarte książka i zeszyt na stole w bibliotece

Zarządzanie: praca licencjacka

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak zajęci są zazwyczaj studenci. Wiele godzin tygodniowo spędzają na uczelni, a drugie tyle przy nauce. Zazwyczaj godzą życie studenta z dorywczą lub regularną pracą zawodową. Ogrom obowiązków nie sprzyja pisaniu pracy licencjackiej z zarządzania lub innego kierunku.

Prace licencjanckie zarządzanie

Zarządzanie: praca magisterska

Niebawem masz ukończyć studia? Przed tobą długa i wyczerpująca sesja na uczelni oraz wyzwanie, jakim jest napisanie pracy magisterskiej z zarządzania? Obawiasz się, że nie starczy Ci czasu na stworzenie tekstu, który będzie wartościowy i godny pokazania profesorom? Praca magisterska na kierunku zarządzanie wymaga dużego zaangażowania i wielu godzin pracy.

Prace magisterskie zarządzanie

Przykładowe tematy - prace licencjackie i magisterskie

Temat: Ocena pracownika jako element motywacji

Opis:

 • spis treści,
 • wstęp,
 • rozdział I,
 • rozdział II,
 • rozdział III,
 • zakończenie,
 • bibliografia.

Pierwsza część pracy może zawierać najważniejsze informacje związane z rolą oceny i motywowania pracowników. Można tutaj opisać znaczenie, rolę i zadania ocen pracowniczych oraz motywacji. Przedstawić istniejące teorie i modele motywacji. W drugiej części można uchwycić zależność pomiędzy oceną, a motywowaniem w procesie zarządzania firmą. Zaprezentować klasyfikacje narzędzi służących do motywowania. Opisać materialne środki motywacji (wynagrodzenia, benefity) oraz niematerialne środki motywacji (atmosfera w pracy, awans, ocena pracowników). Ostatnia część pracy może skupiać się na psychologicznych aspektach ocen pracowniczych, motywacji i ocenie pracowniczej jako elementach funkcji personalnej.

Temat: Komunikacja, a efektywne zarządzanie firmą

Opis:

 • spis treści,
 • wstęp,
 • rozdział I,
 • rozdział II,
 • rozdział III,
 • zakończenie,
 • bibliografia.

Pracę może rozpoczynać część opisującą kompleksowy wymiar komunikacji. Może ona zawierać definicje, cechy oraz funkcje komunikowania. Jego formy oraz bariery w komunikacji. Można przedstawić także rolę nowych mediów w komunikowaniu społecznym. Następna część może dotyczyć komunikowania w organizacji. Można zaprezentować tutaj istotę i znaczenie komunikacji. Formalne i nieformalne sieci transmisji danych. Ostania część opracowania może być poświęcona roli komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją, z naciskiem na komunikację grupową i jej rolę w rozwiązywaniu organizacyjnych problemów.

Temat: Proces selekcji i rekrutacji pracowników

Opis:

 • spis treści,
 • wstęp,
 • rozdział I,
 • rozdział II,
 • rozdział III,
 • rozdział IV,
 • zakończenie,
 • bibliografia.

Pierwszą cześć pracy można poświęcić na przybliżenie zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi. Warto opisać tutaj miejsce selekcji oraz rekrutacji pracowników we wspomnianym procesie. W kolejnej części można skupić się na rekrutacji. Przedstawić źródła naboru kandydatów oraz metody rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej. Kolejna część może prezentować najważniejsze kwestie związane z selekcją. Na czym polega jej istota, jakie są metody selekcji kandydatów. Warto wspomnieć o błędach i uprzedzeniach oraz macierzy decyzji selekcyjnych. Ostatni rozdział może dotyczyć selekcji i rekrutacji w kontekście kandydatów. Opisać w nim można również jak oba procesy można udoskonalić.

Temat: Zarządzanie strategiczne na przykładzie firm LPP

Opis:

 • spis treści,
 • wstęp,
 • rozdział I,
 • rozdział II,
 • rozdział III,
 • zakończenie,
 • bibliografia.

Pracę można rozpocząć opisem podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem strategicznym. Zaprezentować jego cele, funkcje oraz etapy. Sposób organizacji zarządzania strategicznego. Jego narzędzia, zalety oraz wady. W kolejnej części można skupić się na wizji oraz misji, jako kategoriach zarządzania strategicznego. Przedstawić jak wyglądają zasady i etapy ich organizowania. Przedstawić jakie są ich cele oraz zadania. W jaki sposób należy budować poprawną misję oraz wizję przedsiębiorstwa. W następnym rozdziale można zająć się charakterystyka firmy LPP. Opisać jej strategię oraz misję.

Temat: Mobbing w środowisku pracy

Opis:

 • spis treści,
 • wstęp,
 • rozdział I,
 • rozdział II,
 • rozdział III,
 • rozdział IV,
 • zakończenie,
 • bibliografia.

Pracę można rozpocząć od zaprezentowania podstawowych zagadnień związanych z mobbingiem. Można tu zamieścić jego definicję oraz rys historyczny. Opisać typowe dla niego cechy. Przedstawić jakie są rodzaje, fazy oraz skutki zjawiska mobbingu. W kolejnej części można skoncentrować się na mobbingu w ujęciu prawnym. Zaprezentować zagadnienie uporczywości i długotrwałości nękania oraz cele takich zachowań. Następny rozdział pracy można poświęcić obowiązkowi pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. Można tutaj wspomnieć o procedurach antymobbingowych oraz ich znaczeniu w kontekście odpowiedzialności pracodawcy za mobbing. W ostatnim rozdziale warto opisać kwestię uprawnień ofiary mobbingu w środowisku pracy.

Temat:>Pozapłacowa motywacja pracowników – szkolenia

Opis:

 • spis treści,
 • wstęp,
 • rozdział I,
 • rozdział II,
 • rozdział III,
 • zakończenie,
 • bibliografia.

Pierwsza cześć pracy może opisywać zagadnienia związane z motywowaniem pracowników w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem. Może zawierać definicję oraz istotę motywacji, jej rolę oraz specyfikę motywacji pozapłacowej. Kolejny rozdział można przeznaczyć na kwestie związane z niematerialnym oddziaływaniem na pracowników w wybranych teoriach i koncepcjach motywowania. Ostatni rozdział opracowania może prezentować instrumenty pozamaterialnego oddziaływania na pracowników, na przykład motywującą organizację pracy, ocenę jej efektów, uznanie i awans, szkolenia zawodowe i rozwój oraz korzyści z nich płynące.

Temat: Wpływ stresu na poziom motywacji pracowników w miejscu pracy

Opis:

 • spis treści,
 • wstęp,
 • rozdział I,
 • rozdział II,
 • rozdział III,
 • zakończenie,
 • bibliografia.

W pierwszej części pracy warto skupić się na pojęciu stresu oraz czynnikach, które go wywołują. Można tutaj opisać także rodzaje stresu, na przykład kobiecy, męski, dobry oraz zły. Przybliżyć zagadnienie stresorów, czyli czynników wywołujących stres oraz wymienić reakcje na nie. W kolejnej części można zgłębić zagadnienie stresu zawodowego. Jakie są jego źródła oraz skutki. Napisać o roli zawodu jako źródła stresu oraz konfliktach w miejscu pracy. Ostatni rozdział pracy powinien przedstawiać sposoby radzenia sobie ze stresem. Przybliżać zjawisko odporności na stres oraz asertywności.

Temat: Przywództwo – rola współczesnego lidera w organizacji

Opis:

 • spis treści,
 • wstęp,
 • rozdział I,
 • rozdział II,
 • rozdział III,
 • zakończenie,
 • bibliografia.

Pierwszy rozdział pracy może przybliżać osobę menedżera. Zawierać definicję kierownika/menedżera, opisywać jego umiejętności oraz rolę jaką odgrywa on w organizacji. Kolejna część powinna przedstawiać style kierowania najczęściej stosowane przez menedżerów. Prezentować zagadnienie zarządzania potencjałem społecznym w organizacji. Warto tutaj dokładnie opisać style oraz techniki kierowania zasobami ludzkimi. W ostatnim rozdziale opracowania można skoncentrować się na sylwetce menedżera. Jego osobowości, roli jako przywódcy. Można wspomnieć także o tym jak ważne jest samokształcenie i rozwój menedżera.

Temat: Rola kapitału ludzkiego w procesie wprowadzania zmian w organizacji

Opis:

 • spis treści,
 • wstęp,
 • rozdział I,
 • rozdział II,
 • rozdział III,
 • zakończenie,
 • bibliografia.

Pierwsza część opracowania powinna koncentrować się na kapitale ludzkim. Może zawierać pojęcie, istotę oraz jego znaczenie. Przedstawiać w jaki sposób są postrzegani pracownicy w organizacji. Kolejna część może dotyczyć samych zmian. Ich istoty oraz roli innowacyjności, jako ważnego czynnika wpływającego na rozwój organizacji. Można tutaj wymienić determinanty oraz rodzaje zmian. Opisać strategie ich wprowadzania. W ostatniej części pracy warto poruszyć kluczowe zagadnienia związane z rolą pracowników we wprowadzaniu zmian. Zaprezentować reakcje personelu na zmiany oraz jego opór wobec wprowadzanych zmian organizacyjnych. Istotny jest także aspekt komunikacji w czasie wdrażania zmian.

Temat: Controlling jako usprawnienie zarządzania w przedsiębiorstwie

Opis:

 • spis treści,
 • wstęp,
 • rozdział I,
 • rozdział II,
 • rozdział III,
 • zakończenie,
 • bibliografia.

Pierwsza część opracowania może skupiać się na aspektach teoretycznych controllingu w przedsiębiorstwie. Zawierać jego pojęcie, funkcje i zadania. Można tutaj dokonać charakterystyki oraz opisać instrumenty controllingu strategicznego i operacyjnego. Wskazać miejsce controllingu w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa, różnicę między controllingiem, a kontrolą. Kolejny rozdział pracy może koncentrować się na osobie controllera w procesie wdrażania systemu. Warto w tej części uwzględnić pojęcie i rolę controllera. Ostatni rozdział można przeznaczyć na zagadnienia związane z wprowadzeniem systemu controllingu, jako metody wspierającej zarządzanie przedsiębiorstwem.

Jak to działa?

01

Złóż zamówienie

Uzupełnij formularz kontaktowy. Przygotowane przez
nas oferty nie zobowiązują Cię do wpłaty.

02

Poczekaj na oferty redaktorów

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Redaktorzy sami zgłoszą się do Ciebie

03

Omów szczegóły zlecenie

Skonsultuj swoje zamówienie z wybranymi redaktorami.
Ustal cenę, termin oraz aspekty merytoryczne opracowania.

04

Wybierz redaktora

Po podjęciu decyzji który redaktor spełnia wszelkie
Twoje wymagania, po prostu przydziel mu zlecenie.

05

Ratalna płatność Online

Opłać pierwszą część zlecenia w wygodny i bezpieczny sposób dzięki płatnościom online.

06

Poczekaj na realizację

Redaktor będzie kontaktował się z Tobą w każdej istotnej dla realizacji sprawie. Dzięki naszej
platformie możecie być w stałym kontakcie praktycznie całą dobę.

07

Odbierz gotowe opracowanie

Zapoznaj się z przesłanym zleceniem, możesz zgłosić ew. poprawki lub od razu przejść do realizacji kolejnej
części zlecenia. Sam ustalasz terminy i decydujesz jak ma przebiegać realizacja.