Sama grafika loga twojredaktor.pl
Co możemy dla Ciebie zrobić?

Pisanie prac licencjackich z finansów

Praca licencjacka finanse

Współcześnie finanse i rachunkowość są coraz bardziej potrzebne na wielu różnych szczeblach administrowania podmiotami gospodarczymi. Nic więc dziwnego, że kierunki związane z finansami cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony absolwentów szkół średnich. Celem studiów licencjackich na kierunku finanse jest przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy z zakresu finansów, ryzyka finansowego, rachunkowości finansowej oraz funkcjonowania instytucji finansowych, takich jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i inwestycyjne.

Na kierunku finanse na trzyletnich studiach licencjackich większość uczelni oferuje studentom możliwość wyboru konkretnej specjalizacji: bankowość i ubezpieczenia, finanse i rachunkowość spółek, rynki finansowe, inwestycje i nieruchomości oraz skarbowość i podatki. Ukończone studia i obroniona praca licencjacka z dziedziny finanse daje możliwość absolwentowi podjęcia pracy w takich zawodach, jak agent ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, asystent rachunkowości, specjalista ds. ubezpieczeń, inspektor nadzoru bankowego, kierownik działu finansowego, broker ubezpieczeniowy, itp.

Praca licencjacka z finansów jako forma rozprawy naukowej

Praca licencjacka przygotowywana przez studenta kierunku finanse powinna posiadać cechy pracy naukowej. Oznacza to, że stanowi formę rozprawy naukowej, która powinna być przygotowywana pod nadzorem promotora i broniona przed specjalnie powołaną do tego celu komisją. Powinny w niej występować takie elementy, jak:

  • cel pracy/problem badawczy,
  • przedmiot badania i postawione tezy badawcze,
  • charakterystyka metod, technik i narzędzi badawczych,
  • opis przebiegu badania,
  • rezultaty przeprowadzonych działań badawczych,
  • przegląd piśmiennictwa i bibliografia.

Prace licencjackie tworzone na kierunku finanse mają na celu przede wszystkim sprawdzenie, czy student swobodnie wypowiada się w danej kwestii i w jakim stopniu opanował studiowaną specjalność, a także określenie, czy potrafi wykorzystać podstawowe elementy metodologii badań (a więc sformułować tezę, określić przedmiot badania, opisać metody i techniki badawcze, przeprowadzić badanie i wysnuć z niego wnioski końcowe).

Jak powinna wyglądać struktura pracy licencjackiej?

Struktura pracy licencjackiej, nie tylko z finansów, ale także z wielu innych dziedzin naukowych, może być rozpatrywana zarówno pod względem merytorycznym, jak i redakcyjnym. O wiele bardziej istotne znaczenie ma jednak pierwsze podejście. Każda praca licencjacka powinna zawierać trzy główne elementy, mianowicie wstęp, rozwinięcie oraz zakończenie. Rozprawę możemy także podzielić na części: początkową, zasadniczą oraz końcową. Część zasadniczą pracy (nazywaną niekiedy również osnową) stanowią jej rozdziały merytoryczne, elementy poprzedzające osnowę są zaliczane do części wstępnej, natomiast umieszczanie za nią – do części końcowej.

Warto podkreślić, że konstrukcja poszczególnych rozdziałów pracy licencjackiej powinna nawiązywać do tytułu rozprawy, której treść powinna wynikać z: problematyki i tematu pracy, charakteru pracy, przyjętej problematyki badawczej oraz zakresu opracowania (rzeczowego, przestrzennego oraz czasowego).

Przykładowe tematy prac licencjackich z finansów:

Temat: Zysk netto jako miernik korzyści ekonomicznych.
Praca licencjacka dotycząca zysku netto jako jednego z kluczowych mierników korzyści ekonomicznych. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać omówione w rozprawie to: postrzeganie korzyści ekonomicznych we współczesnym przedsiębiorstwie, zysk netto jako źródło samofinansowania rozwoju przedsiębiorstwa, rachunek zysków i strat jako kluczowy element w kreowaniu wyniku finansowego, szczególne miejsce zysku netto wśród mierników korzyści ekonomicznych, pomiar korzyści ekonomicznych w rachunkowości.

Temat: Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji zarządczych.
Praca przedstawiająca sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło informacji zarządczych. Opracowanie może składać się z dwóch-trzech rozdziałów, w których zostaną poruszone następujące zagadnienia: rachunek zysków i strat, istota i cel sporządzania sprawozdań finansowych, zasady sporządzania budżetów, nowatorskie metody analizy finansowej wykorzystywane w controllingu, rynkowa wartość dodana, zwrot gotówkowy z inwestycji, miernik wartości dodanej dla akcjonariuszy, charakterystyka nowoczesnych metod analizy finansowej.

Temat: Nieuczciwa konkurencja w Internecie.
Praca licencjacka dotycząca nieuczciwej konkurencji w Internecie, w której mogą zostać poruszone następujące zagadnienia: definicja nieuczciwej konkurencji, czyny nieuczciwej konkurencji, przepisy prawne dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji w Polsce, symptomy nieuczciwej konkurencji w Internecie, przykłady nieuczciwej konkurencji w sieci (np. SPAM, piractwo domenowe, niewłaściwe wykorzystanie linków i hiperlinków), rejestracja domen internetowych zawierających cudze znaki towarowe, roszczenia z tytułu nieuczciwej konkurencji.

Temat: Kryzys w strefie euro i jego skutki dla gospodarki europejskiej.
Praca licencjacka dotycząca kryzysu w strefie euro oraz przedstawiająca jego skutki dla gospodarki europejskiej. Przykładowe zagadnienia, które mogą zostać ujęte w rozprawie to: integracja walutowa w ujęciu historycznym, poszczególne etapy wprowadzania Europejskiej Jednostki Walutowej, euro jako waluta międzynarodowa, akty normatywne regulujące status prawny euro, cele i zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych, a także wybrane sposoby przeciwdziałania kryzysowi walutowemu w utworzonej strefie euro.

Temat: Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Zakładów Pracy Chronionej.
Praca przedstawiająca ekonomiczne aspekty funkcjonowania Zakładów Pracy Chronionej. Opracowanie składające się z trzech rozdziałów, które mogą zostać zatytułowane: historia statusu zakładów pracy chronionej (pojęcie niepełnosprawności, definicja osoby niepełnosprawnej), ekonomiczne aspekty funkcjonowania zakładów pracy chronionej oraz sytuacja zakładów pracy chronionej w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej (niepełnosprawność, rehabilitacja i zatrudnianie osób niepełnosprawnych w krajach członkowskich UE).

Temat: Emisja obligacji jako źródło finansowania przedsiębiorstwa na dowolnie wybranym przykładzie.
Praca licencjacka dotycząca emisji obligacji jako jednego ze źródeł finansowania przedsiębiorstwa (na dowolnie wybranym przykładzie). Przykładowe kwestie, które mogą zostać poruszone w opracowaniu to: przedsiębiorstwo i główne źródła jego finansowania, przesłanki emisji obligacji przez przedsiębiorstwa, procedura emisji obligacji przedsiębiorstw, rating obligacji a jej koszt emisji, charakterystyka dowolnie wybranego przedsiębiorstwa i jego źródeł finansowania, analiza rynku obligacji komercyjnych.

Temat: Podatkowe, ekonomiczne i finansowe aspekty dywidend oraz determinanty ich wypłat.
Praca dotycząca podatkowych, ekonomicznych i finansowych aspektów dywidend oraz determinanty ich wypłat. Zagadnienia, które mogą zostać ujęte w rozprawie to przykładowo: procedura wypłaty i forma dywidend, rodzaje dywidend, modele wypłat dywidend, determinanty wypłat dywidend oraz ich wpływ na wartość spółki, wpływ polityki dywidend na wartość spółki, ogólne reguły związane z opodatkowaniem wypłat dywidend, zwolnienie dywidend z opodatkowania, konsekwencje przyspieszenia i opóźnienia wypłat dywidend.

Temat: Anomalie rynkowe i ich wyjaśnienie za pomocą finansów behawioralnych.
Praca dotycząca anomalii rynkowych, a także mająca na celu ich wyjaśnienie za pomocą finansów behawioralnych. Rozprawa może składać się z dwóch-trzech rozdziałów, w których zostaną poruszone między innymi takie zagadnienia, jak: rodzaje analiz wykorzystywanych w praktyce budowy portfela inwestycyjnego (analiza fundamentalna, techniczna i behawioralna), behawioralne zarządzanie portfelem inwestycyjnym, odstępstwa od efektywności rynku - przykładowe anomalie rynkowe, anomalie rynkowe a teoria związana z efektywnością rynku.

Temat: Wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa.
Praca licencjacka ukazująca wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Rozprawa może składać się z trzech rozdziałów zatytułowanych: analiza wyniku finansowego jako jedna z metod oceny działalności przedsiębiorstwa (pojęcie i cechy przedsiębiorstw, metody oceny przedsiębiorstwa, pojęcie wyniku finansowego), obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa (pojęcie i rodzaje podatków, podatki obciążające przedsiębiorstwa) oraz podatki obciążające konkretne przedsiębiorstwo i ich wpływ na wynik finansowy.

Płaca minimalna w Polsce w latach 2010-2015.
Praca licencjacka przedstawiająca najważniejsze kwestie związane z płacą minimalną w Polsce w latach 2010-2015. Opracowanie może składać się z dwóch-trzech rozdziałów, w których zostaną zaprezentowane następujące zagadnienia: istota i funkcje płacy minimalnej, charakterystyka i zastosowanie płacy minimalnej, płaca minimalna w ujęciu obowiązujących aktów prawnych, tendencje zmian płacy minimalnej, płaca minimalna a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, wpływ płacy minimalnej na polski rynek pracy.

Jak to działa?

01

Złóż zamówienie

Uzupełnij formularz kontaktowy. Przygotowane przez
nas oferty nie zobowiązują Cię do wpłaty.

02

Poczekaj na oferty redaktorów

Usiądź wygodnie i zrelaksuj się. Redaktorzy sami zgłoszą się do Ciebie

03

Omów szczegóły zlecenie

Skonsultuj swoje zamówienie z wybranymi redaktorami.
Ustal cenę, termin oraz aspekty merytoryczne opracowania.

04

Wybierz redaktora

Po podjęciu decyzji który redaktor spełnia wszelkie
Twoje wymagania, po prostu przydziel mu zlecenie.

05

Ratalna płatność Online

Opłać pierwszą część zlecenia w wygodny i bezpieczny sposób dzięki płatnościom online.

06

Poczekaj na realizację

Redaktor będzie kontaktował się z Tobą w każdej istotnej dla realizacji sprawie. Dzięki naszej
platformie możecie być w stałym kontakcie praktycznie całą dobę.

07

Odbierz gotowe opracowanie

Zapoznaj się z przesłanym zleceniem, możesz zgłosić ew. poprawki lub od razu przejść do realizacji kolejnej
części zlecenia. Sam ustalasz terminy i decydujesz jak ma przebiegać realizacja.